Protokol API platební brány

Specifikace HTTP POST

Propojení mezi e-shopem a platební branou ComGate je realizované pomocí přesměrování plátce z e-shopu na platební bránu. Po provedení platby je plátce přesměrován zpět do e-shopu. Zároveň na pozadí probíhá komunikace mezi serverem e-shopu a serverem platební brány (server – server). Detailní popis komunikačního protokolu naleznete níže na této stránce. Další související informace naleznete na stránkách, které popisují proces platby z pohledu uživatele a e-shopu, počáteční nastavení v klientském portálu, doporučený způsob testování integrace platební brány nebo detailní popis napojení na EET.

Ukázková implementace v jazyce PHP ke stažení zde.

Průběh platby

Založení platby – volitelné

Krok založení platby je volitelný, je však vhodné ho implementovat v případě, kdy požadujete jistotu zabezpečeného založení platby. Vynechání implementace tohoto kroku je možné v případě, kdy jednotlivé platby nepotřebujete v systému identifikovat, ale stačí vám informace, že vám někdo zaplatil určitou částku. Je to vhodné například při implementaci dárcovských příspěvků nebo dobíjení prostředků na virtuální účet zákazníka, kdy vás zajímá jen, kdo dobíjel a jakou částku, ale nepotřebujete rozlišovat jednotlivá dobití zákazníka nebo dobití omezovat na minimální částku atd. Pro klasický e-shop, kde platíte za konkrétní zboží, je však vynechání tohoto kroku nevhodné.

Platbu e-shop zakládá HTTP požadavkem na server platební brány. Parametry platby, včetně unikátního referenčního čísla platby, jsou předány jako POST parametry HTTP protokolu. Tato komunikace probíhá mezi serverem Klienta a serverem platební brány. Plátce ji nevidí a nemůže měnit parametry platby. Server platební brány vrátí Klientovi unikátní identifikátor transaction ID (identifikátor v ComGate platebním systému) a URL adresu, na kterou má přesměrovat Plátce.

Příklad založení platby na pozadí – HTTP request:

POST /v1.0/create HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-0%Help!&refId=2010102600&method=ALL&prepareOnly=true&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6

Příklad založení platby na pozadí – HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK&transId=AB12-EF34-IJ56&redirect=https%3A%2F%2Fpayments.comgate.cz%2Fclient%2Finstructions%2F%3Fid%3DABCDEFGHIJ

Komunikace mezi systémem Klienta a platební bránou je zabezpečena pomocí hesla a IP whitelistu (přístup je povolen pouze z IP adres systému Klienta). Nezbytné je použití protokolu HTTPS, který znemožňuje prozrazení hesla při případném odposlouchávání komunikace. Heslo je předáváno jako POST parametr (nikoliv GET parametr) proto, aby se neukládalo v logu komunikace webového serveru.

Přesměrování na platební bránu

Po založení platby na pozadí obdrží e-shop platební URL pro zobrazení platební brány. Platební brána může být zobrazena dvěma způsoby. První způsobem je přesměrování plátce na adresu, kterou obdržel e-shop v HTTP odpovědi. Přesměrování se obvykle provádí odesláním HTTP odpovědi 302:

HTTP odpověď 302

HTTP/1.1 302 Found
Location: https://payments.comgate.cz/client/instructions?id=ABCDEFGHIJ

Druhou možností je zobrazení platební brány přímo na stránce e-shopu pomocí iframu. Pro tuto variantu je potřeba vygenerovat platební URL standardním způsobem, ale místo přesměrování zákazníka na bránu se zobrazí na stránce e-shopu iframe s platební URL.

V případě vynechání prvního kroku založení platby na pozadí je platba založena až při přesměrování Plátce z webu Klienta na server platební brány nebo odesláním webového formuláře z webu Klienta na server platební brány. Parametry platby, včetně unikátního referenčního čísla platby, jsou předány jako GET nebo POST parametry HTTP protokolu.

Příklad založení platby přesměrováním (odesláním webového formuláře) – HTTP request

POST /v1.0/create HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-20Help!&refId=2010102600&method=ALL

Předání výsledku platby na pozadí

Implementace této části vám zajistí automatické předání informace o stavu každé platební transakce přímo na váš server v okamžiku, kdy je stav platby známý. Předávání výsledku platby na pozadí je povinné.

Výsledek platby je Klientovi předán HTTP požadavkem ze serveru platební brány na server Klienta. Identifikátory a výsledek platby jsou předány jako POST parametry HTTP protokolu. Tato komunikace probíhá na pozadí.

Plátce je přesměrován na webové stránky Klienta a identifikátory platby jsou předány jako GET parametry HTTP protokolu. Odeslání zboží nebo služby Plátci musí být vázáno na předání výsledku platby na pozadí, nikoliv na výsledné přesměrování Plátce na webové stránky Klienta, protože informace předané přesměrováním může Plátce snadno podvrhnout.

Příklad předání výsledku platby na pozadí – HTTP request

POST /handler.php HTTP/1.1
Host: eshop.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&test=false&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-%20Help!&refId=2010102600&method=CARD&email=info%40customer.com&phone=%2B420123456789&transId=AB12-EF34-IJ56&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6&status=PAID

Příklad předání výsledku platby na pozadí – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

Komunikace mezi systémem Klienta a serverem platební brány je zabezpečena pomocí hesla a IP whitelistu. Přístup musí být povolen pouze z IP adresy serveru platební brány. Rozsahy IP adres jsou definovány v sekci Zabezpečení. Je povinné použít protokol HTTPS, který znemožňuje prozrazení hesla při případném odposlouchávání komunikace. Heslo je předáváno jako POST parametr (nikoliv GET parametr) proto, aby se neukládalo v logu komunikace webového serveru.

E-shop na svojí straně zajistí, že zboží (služba) poskytnuté v rámci zaplacené transakce (identifikované pomocí unikátního transaction ID) bude vydáno Plátci pouze jednou (i při opakovaném předání výsledku stejné platby na server Klienta).

Přesměrování Plátce na web Klienta

Plátce je na základě stavu platby přesměrován na jedno ze tří URL, které e-shop zvolil při aktivaci služby. Identifikátory platby jsou předány jako GET parametry HTTP protokolu. Systém klienta musí být schopen ošetřit dvě základní situace:

  • Při přesměrování Plátce na web Klienta výsledek platby ještě není známý. Platba je ve stavu PENDING. Tato situace je naprosto běžná a e-shop ji nesmí Plátci prezentovat jako chybu. Systém čeká buď na připsání platby na bankovní účet, nebo na potvrzení od Poskytovatele platby. Konečný výsledek platby se e-shop dozví později buď předáním výsledku platby na pozadí, nebo emailem, nebo v klientském portálu.
  • Pokud se platební brána dozví výsledek platby okamžitě po provedení platby Plátcem, pak je Plátce směrován na příslušné URL (PAID nebo CANCELLED). Jestliže eshop implementoval předávání výsledku platby na pozadí, pak se přesměrování na web Klienta provede až po úspěšném předání výsledku platby na pozadí. Plátci nelze odeslat zboží nebo službu, kterou objednal, pouze na základě URL použité pro přesměrování, protože Plátce by mohl výsledek platby podvrhnout změnou URL ve webovém prohlížeči.
Příklad přesměrování Plátce na web Klienta – HTTP request

GET /result_ok.php?refId=2010102600&transId=AB12-EF34-IJ56 HTTP/1.1
Host: eshop.com

Platební brána v e-shopu (iframe)

Platební brána umožňuje zobrazení optimalizované pro iframe. Tato funkcionalita je vhodná v případě, že nechcete plátce přesměrovávat na platební bránu, ale zobrazit ji v rámci svého systému. Aby se platební brána zobrazila v iframu, je potřeba při založení platby použít parametr embedded = true. Platební URL je vygenerována standardním způsobem, ale místo přesměrování zákazníka na bránu se zobrazí na stránce e-shopu iframe s platební URL. Získání platební URL najdete zde.
Pro zobrazení jsou dvě možnosti. Jednak je možné platební bránu zobrazit přímo v košíku nebo pomocí vyskakovacího okna nad vaší webovou stránkou. Implementace iframu vyžaduje znalost webových technologií. Iframe je možné použít pouze pro platbu kartou. U ostaních platebních metod dojde vždy k přesměrování plátce na novou stránku.

Pro správné zobrazení platební brány v iframu na webové stránce doporučujeme provést následující úpravu vašich webových stránek.

Nastavení zobrazení platební brány

HTML kód

<div id="comgate-container">
    <iframe id='comgate-iframe' src ="[platební URL]" frameborder="0px"></iframe>
</div>

Postup pro získání platební URL najdete zde.

CSS styly

#comgate-container {
        display: none;
        position:absolute;
        z-index: 9999;
        left: 50%;
        top: 30px;
        overflow: auto;
        margin-left: -250px;
    }
    #comgate-iframe {
        width: 504px;
        height: 679px;
    }
    @media (max-height: 700px) {
        #comgate-iframe {
            top: 0px
        }
    }

Javascriptový kód

// funkce pro otevření iframu s bránou
function comgateOpen() {
    var comgate_container = document.getElementById("comgate-container");
    comgate_container.style.display = "block";
}
// funkce pro zavření iframu s bránou
function comgateClose() {
    var comgate_container = document.getElementById("comgate-container");
    comgate_container.style.display = "none";
}

Pro zobrazení iframu je třeba zavolat funkci comgateOpen(). Například navázáním na uživatelskou akci (kliknutí na tlačítko apod.). Funkce comgateClose() pak slouží pro případné skrytí iframu.

Příklad zavolání funkce pro zobrazení iframu klinutím na tlačítko ,, Zaplatit":

HTML kód

<button id="comgate-open" onclick="comgateOpen()">Zaplatit</button>

Přesměrování zákazníka po dokončení platby
Po dokončení platby zákazníkem dochází k jeho přesměrován do e-shopu na URL, kterou jste nastavili v klientském portálu. Doporučujeme provést jednu z následujících úprav, které zajistí, že zákazník bude přesměrován přímo na návratovou URL a nezůstane tak uvnitř iframu.

První možností je přesměrovat vnější stránku na vámi určenou URL. Tím dojde k obnovení celé stránky.

Javascriptový kód pro vnitřní stránku

window.top.location = window.self.location;

Druhou možností je ze stránky uvnitř iframu poslat zprávu vnější stránce a na vnější stránce tuto událost zpracovat. Nemusí tedy dojít k obnovení celé stránky.

Pozor, skutečný výsledek platby je třeba získat na pozadí standardním způsobem. Z bezpečnostních důvodů nelze spoléhat na výsledek předaný zprávou z iframu. Jak získat výsledek platby na pozadí je popsáno zde.

Javascriptový kód pro vnitřní stránku, který pošle vnější stránce zprávu s ID platby a stavem platby, např. pro zaplacenou platbu:

window.parent.postMessage('[id platby]|PAID, '*');

Javascriptový kód pro vnější stránku, který zpracuje příchozí zprávu z iframu:

// odchycení zprávy poslané z iframu pomocí postMessage
    if (window.addEventListener ){
        window.addEventListener('message', function (e) {
            // přijde mi id a výsledek platby, oddělovač je “roura”
            let message = e.data.split('|', 2);
            let message_id =  message[0];
            let message_result =  message[1];
            let result = '';
            if (message_result === 'PAID') {
    // obsloužení stavu PAID
    [...]
            } else {
    // obsloužení dalších stavů, atd ...
    [...]
            }
        }, false);

Platební brána v iframu z pohledu plátce
Platební brána ComGate umožňuje uživatelům opakovat platbu, pokud se jim nepodařilo dokončit platbu napoprvé. Zobrazení platební brány v iframu uživateli je závislé na zvolené platební metodě a také, zda se výběr platebních metod nachází na straně e-shopu nebo na straně ComGate.
V případě, že je výběr platebních metod na straně e-shopu a platba je tak založena již s platební metodou, musí být pro zobrazení iframu zvolena metoda platby kartou. Pokud se uživateli nepodařilo platbu napoprvé dokončit, je mu pro další pokus opět zobrazena pouze metoda platby kartou. Tato verze je doporučována.

V případě, že e-shop nezakládá platbu s již vybranou platební metodou, je uživateli v iframu zobrazen výběr platebních metod. Zde je následně potřeba zvolit platbu kartou. Pokud se uživateli nepodařilo platbu dokončit, je mu pro další pokus opět zobrazen výběr platebních metod v iframu.
Pokud dojde v jakémkoliv kroku platebního procesu k vybrání jiné metody než platby kartou, dojde k přesměrování plátce na novou stránku. Uživatel se již zpět do iframu nevrátí. 

Stavy plateb

  • PENDING – Platba byla založená, finální výsledek platby zatím není známý.
  • PAID – Plátce úspěšně dokončil platbu – je možné vydat zboží, resp. zpřístupnit službu.
  • CANCELLED – Platba nebyla zaplacena, zboží nebude vydáno, resp. služba nebude poskytnuta.

Platbu lze považovat za zaplacenou pouze ve stavu PAID. Stav PENDING není koncový a může po něm následovat stav CANCELLED.

API protokol - platební brána ComGate

Zabezpečení

Komunikace mezi ComGate platebním systémem a e-shopem probíhá třemi způsoby.

  • Serverová část e-shopového řešení se jako klient připojuje k serverové části platební brány a volá metody pro založení platby, získání stavu platby na pozadí, potvrzení předautorizace, zrušení předautortizace a získání seznamu platebních metod.
  • Serverová část platební brány se jako klient připojuje k serverové části e-shopového řešení a volá metodu pro předání výsledku platby na pozadí.
  • Prohlížeč plátce (uživatele) je přesměrován z e-shopu na platební bránu a následně z platební brány zpět do e-shopu.

Ve všech třech případech je nezbytné použití šifrovaného protokolu HTTPS. Platební brána podporuje pouze bezpečné nastavení TLS/SSL protokolu s následujícími povolenými šiframi: https://github.com/cloudflare/sslconfig/blob/master/conf

V případě komunikace server – server je komunikace zabezpečena pomocí hesla (secret) a nastavení IP whitelistu. Nastavení těchto parametrů je možné provést v prostředí klientského portálu.

Zakládaní plateb je předřazena služba Cloudflare. Seznam povolených IP adres Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/ips-v4

Rozsah IP adres používaný systémem ComGate je definován jako 89.185.236.55/32. Tento rozsah se používá pouze pro předání výsledku platby na pozadí.

Metody platební brány

Platební tlačítka

Zrychlené bankovní převody (platební tlačítka) poskytujeme od všech významných bank v Česku, Polsku a na Slovensku. Seznam dostupných bank najdete v číselnících.  V případě platebních tlačítek je možné využít funkcionalit jako jsou refundace a storno platby.
Platební tlačítko není možné zobrazit přímo v e-shopu (iframe). Plátce je vždy přesměrován do banky.

Platba kartou

Platební brána akceptuje platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club. Platby jsou dostupné v měnách CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, HRK a RON, NOK a SEK.  Je k dispozici ve 12 jazycích - v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině, maďarštině, chorvatštině, slovinštině, rumunštině, norštině a švédštině.

V rámci platby kartou je možné využít mnoho funkcionalit. Mezi ně patří refundace platby, storno nedokončené platby, opakované platby (například pro předplatné s pravidelným strháváním prostředků z karty plátce) nebo předautorizace. Platbu kartou lze také zobrazit přímo v e-shopu (iframe).

Apple Pay

Služba Apple Pay je součástí platební brány ComGate. Pro zobrazení služby zákazníkovi stačí mít povolenou metodu platby kartou CARD_CZ_CSOB_2. 
V rámci služby není možné použít funkcionalitu opakované platby díky bezpečnostnímu principu Apple Pay a tzv. karetní tokenizace. Ostatní funkcionality jsou k dispozici.

Zobrazení služby Apple Pay
Zobrazení služby Apple Pay se odvíjí podle toho, zda se výběr platebních metod nachází v košíku e-shopu nebo e-shop využívá výběru metod od ComGate. Dále je potřeba rozlišit, zda má dojít k přesměrování plátce na karetní bránu nebo se Apple Pay zobrazí přímo v prostředí košíku e-shopu. Rozlišujeme tedy tři možnosti zobrazení Apple Pay:

1. tlačítko Apple Pay v karetní bráně 
V případě, že se výběr platebních metod nachází na straně ComGate, není pro zobrazení služby třeba žádných úprav. Stačí mít povolenou metodu platby kartou CARD_CZ_CSOB_2. Po výběru této metody ze strany plátce probíhá platba standardním procesem s přesměrováním na platební bránu. Služba se zobrazí automaticky na karetní bráně. Zde je zároveň plátci umožněno zadat číslo karty ručně. Pokud se na bránu dostane plátce ze zařízení či prohlížeče, které Apple Pay neumožňují, bude moci provést alespoň úhradu platební kartou. 

2. tlačítko Apple Pay v košíku e-shopu s přesměrování plátce na karetní bránu
Pokud je výběr platebních metod na straně e-shopu,  platba se zakládá jako běžná platba (více v založení platby), v požadavku je však třeba volat metodu APPLEPAY_REDIRECT. Následě dojde k přesměrování plátce na platební bránu pomocí získaného platebního odkazu. Tlačítko Apple Pay se poté zobrazí na karetní bráně automaticky. Proces platby z pohledu plátce je následně shodný s první variantou.

Doporučení, kdy zobrazovat Apple Pay v košíku e-shopu
Služba Apple Pay je dostupná pouze uživatelům, kteří mají k dispozici webový prohlížeč Safari a vlastní zařízení od společnosti Apple, které disponuje Touch ID nebo Face ID. K těmto zařízením patří iPhone, iPadu, Apple Watch a počítač Mac. Z tohoto důvodu doporučujeme službu zobrazovat v objednávce pouze klientům, kteří platit s Apple Pay mohou. Návod najdete přímo na stránkách Apple pro vývojáře.  

Doporučení, jak správně zobrazovat Apple Pay
Správné použití log a názvů Apple Pay najdete v průvodci Marketingem od Apple Pay. Jak zobrazit tlačítko Apple Pay najdete na stránkách Buttons and Marks. Dále doporučujeme si pročíst průvodce k používání CSS stylů, dostupných v Safari.

3. tlačítko Apple Pay součástí košíku e-shopu, bez přesměrování na karetní bránu 
Tuto část pro vás připravujeme.

Odložená platba

Odložená platba umožňuje zákazníkům e-shopu odložit úhradu nákupu až o několik dnů. E-shop své peníze ale obdrží ve standardní době.
Pro zobrazení metody plátci (zákazníkovi e-shopu) je potřeba při založení platby volat metodu platby LATER_ALL. V případě, že se výběr platebních metod nachází na straně ComGate, plátci jsou zobrazeny všechny dostupné metody odložené platby. V případě, že má e-shop výběr platebních metod u sebe v košíku, doporučujeme jako název metody pro plátce uvést tento text: "Odložená platba". Text popisku platební metody je "Nakupte hned, zaplaťte později."

Tato metoda je dostupná pouze pro měnu CZK a občany České republiky. 

Popis API metod

Založení platby

Přístup je chráněn validací IP adresy a integrita předávaných dat je zajištěna použitím HTTPS protokolu. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/create

Parametry volání

Parametr

Typ

Povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate - naleznete v Klientském portálu v sekci Nastaveni obchodů - Propojeni obchodu.

test

boolean

N

Hodnota „true“ znamená, že platba bude založena jako testovací, hodnota „false“ znamená produkční verzi. Pokud parametr chybí, založí se platba jako produkční.

country

string

N

Možné hodnoty: ALL, AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SK, SV, US. Pokud parametr chybí, použije se automaticky „CZ“. Parametr slouží k omezení výběru platebních metod na platební bráně. Je potřeba aby byla zvolena správná kombinace parametrů "country" a "curr" (měna) pro daný region. Například  pro zobrazení českých tlačítek a platby kartou v měně CZK zvolte kombinaci country=CZ a curr=CZK. U slovenských bankovních tlačítek a platby kartou v EUR zvolte country=SK a curr=EUR. Pro polská bankovní tlačítka a platbu kartou v PLN zvolte country=PL a curr=PLN. Pro ostatní cizí měny můžete použít parametr country=ALL nebo další kód země, který platební brána přijímá. 

price

integer

A

Cena za produkt v centech nebo haléřích.

Musí být min. 1 CZK; 0,1 EUR; 1 PLN; 100 HUF; 1 USD; 1 GBP; 5 RON; 1 HRK; 0,5 NOK; 0,5 SEK. 
Max. neomezeno.

curr

string

A

Kód měny dle ISO 4217. K dispozici jsou měny: CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, RON, HRK, NOK, SEK. 

label

string

A

Krátký popis produktu (1-16 znaků) – dle této položky je možné filtrovat platby v Klientském portálu.

refId

string

A

Parametr vhodný k zadaní variabilního symbolu nebo čísla objednávky na straně Klienta (nemusí být unikátní, tzn., že lze založit více plateb se stejným refId). V Klientském portálu a denním csv. je parametr označen jako ID Klienta.

method

string

A

Metoda platby z tabulky platebních metod, hodnota „ALL“ v případě, že si má metodu vybrat plátce, nebo jednoduchý výraz s výběrem metod (popsáno níže).

account

string

N

Identifikátor bankovního účtu Klienta, na který ComGate Payments převede peníze. Pokud parametr nevyplníte, použije se výchozí účet Klienta. Seznam účtů Klienta najdete na https://portal.comgate.cz/.

email

string

A

Kontaktní email na Plátce (pro účely případné reklamace)

phone

string

N

Kontaktní telefon na Plátce (pro účely případné reklamace)

name

string

N

Identifikátor produktu – tato položka se nachází v denním csv. Klienta pod názvem Produkt.

lang

string

N

Kód jazyka (ISO 639-1), ve kterém budou Plátci zobrazeny instrukce pro dokončení platby, standardně povolené hodnoty („cs”, „sk“, „en”, "pl", "fr", "ro", "de", "hu", "si", "hr"), pokud parametr chybí, použije se „cs“, v případě požadavku na další jazyk, kontaktujte platby-podpora@comgate.cz.

prepareOnly

boolean

A

V případě zakládání platby na pozadí vyplňte „true“. Při zakládání platby přesměrováním vyplňte buď „false“ nebo parametr nepoužívejte. Jaký povolený způsob založení platby máte nastaven, zjistíte v Klientském portálu v sekci Integrace - Propojení obchodu.

secret

string

N

V případě zakládání platby na pozadí vyplňte heslo pro komunikaci na pozadí. Při zakládání platby přesměrováním parametr ponechte prázdný, nebo jej nepoužívejte.

preauth

boolean

N

V případě požadavku na předautorizaci platby kartou nastavte na „true“. V případě normální platby vyplňte „false“ nebo parametr nepoužívejte. Pouze pro platby kartou.

initRecurring

boolean

N

Příznak pro založení iniciační transakce pro opakované platby. Pouze pro Klienty, kteří mají službu povolenou.

verification

boolean

N

Parametr ověřovací platby, v případě požadavku na založení ověřovací platby (hodnota „true“) není nutné posílat parametr initRecurring.

eetReport

boolean

N

Příznak odeslání dat do EET. Pokud je vyplněno, přetěžuje nastavení EET v konfiguraci obchodu v Klientském Portálu.

eetData

JSON

N

Struktura s daty pro zaevidování platby do EET. nastavení z konfigurace v Klientském Portálu.

embedded string N Pokud používáte standardní přesměrování plátce na platební bránu, parametr nevyplňujte nebo zadejte hodnotu „false“. Parametr se používá pouze v případě, že máte ve vašem e-shopu implementováno zobrazení platební brány ComGate v iframe. Hodnota „true“ zajistí korektní zobrazení brány v iframe. Toto lze použít pouze pro platby kartou. Podrobnější informace najdete v sekci Platební brána v e-shopu (iframe).

Server platební brány odpovídá pouze v případě, že je platba zakládána na pozadí. Všechny parametry jsou urlencoded, stejně jako v případě HTTP requestu. Pokud je platba založena přesměrováním (parametr prepareOnly je “false”), pak server platební brány rovnou přesměruje Plátce na příslušnou URL nebo zobrazí chybovou zprávu.

Parametry odpovědi

parametr

typ

povinný

popis

code

integer

A

Návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1102 zadaný jazyk není podporován
1103 nesprávně zadaná metoda
1104 nelze načíst platbu
1107 cena platby není podporovaná
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1304 neplatná kategorie
1305 chybí popis produktu
1306 vyberte správnou metodu
1308 vybraný způsob platby není povolen
1309 nesprávná částka
1310 neznámá měna
1311 neplatný identifikátor bankovního účtu Klienta
1316 e-shop nemá povolené opakované platby
1317 neplatná metoda – nepodporuje opakované platby
1319 nelze založit platbu, problém na straně banky
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

message

string

A

transId

string

N

Unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce, který bude zobrazen Plátci v různých fázích platby.

redirect

string

N

URL stránky, kam má být Plátce přesměrován pro realizaci platby.

Příklad založení platby přesměrováním (odesláním webového formuláře) – HTTP request

POST /v1.0/create HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-%20Help!&refId=2010102600&method=ALL

Příklad založení platby na pozadí – HTTP request

POST /v1.0/create HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-%20Help!&refId=2010102600&method=ALL&prepareOnly=true&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6

Příklad založení platby na pozadí – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK&transId=AB12-EF34-IJ56&redirect= https%3A%2F%2Fpayments.comgate.cz%2Fclient%2Finstructions%2Findex%3Fid%3DABCDEFGHIJ

Výběr platební metody

Doporučujeme v rámci nákupního procesu v e-shopu zobrazit plátci výběr platebních metod a na základě jeho výběru založit platbu s vyplněním parametru method na jednu konkrétní hodnotu (např. platba kartou nebo platba převodem z ČS apod). Potom dojde k přímému zobrazení stránky poskytovatele konkrétní platby (banka).

V případě, že parametr method není vyplněn jednou konkrétní hodnotou, dojde k zobrazení nabídky platebních metod na platební bráně. Nabídka platebních metod může být specifikována jednoduchým výrazem, který se zadává do parametru method. Výraz se vždy vyhodnocuje na základě metod, které má e-shop povolené.

Povolené oddělovače identifikátorů metod jsou „+“ pro přičtení metody a „-“ pro odečtení metody z/do výběru.

Příklad:

BANK_ALL + CARD_CZ_CS – BANK_CZ_KB = všechny bankovní metody včetně platby kartou bez bankovního tlačítka Komerční banky.

BANK_CZ_CS_P + BANK_CZ_KB + BANK_CZ_RB = pouze bankovní tlačítka u České spořitelny, Komerční banky a Reiffeisen Bank (pouze tyto 3 na rozdíl od BANK_ALL, který by vybral všechny povolené bankovní metody e-shopu).

Platební brána umožňuje, aby Plátce měl při výběru platební metody v prostředí brány ComGate předvybranou jednu konkrétní platební metodu. Stačí, aby byl plátce přesměrován na platební bránu pomocí získaného platebního odkazu s přidaným parametrem „method“ s vybranou metodou.

Platební odkaz tedy může vypadat následovně:
https://payments.comgate.cz/client/instructions/index?id=ABCDEFGHIJ&method=CARD_CZ_CS

Po příchodu na bránu bude mít Plátce již zaškrtnutou metodu CARD_CZ_CS, výběr metody ale dále zůstane na něm. Tato funkce má smysl pouze pro platby založené s metodou ALL, BANK_ALL nebo s vlastním výběrem metody.

Předautorizace

Platební brána umožňuje zadávat, potvrzovat a rušit předautorizace plateb kartou. Založení platby probíhá standardně, pouze je potřeba uvést parametr preauth=true. Poté plátce projde stejným procesem jako v případě normální platby. Poté, co zadá své údaje na platební bráně, je na jeho platební kartě zarezervována příslušná částka. Podle výsledku této operace přechází buď do zvláštního stavu AUTHORIZED, nebo v případě zamítnutí do stavu CANCELLED. Tento stav je ohlášen na pozadí obvyklým postupem popsaným výše.

Aby byly peníze skutečně strženy, volá e-shop funkci pro potvrzení předautorizace. Pokud se peníze mají uvolnit (např. není možné naplnit podmínky kupní smlouvy), volá funkci pro zrušení předautorizace.

Obrázek API protokol - Potvrzení platby- platební brána ComGate
API protokol - platební brána ComGate

Potvrzení předautorizace

V případě, že e-shop založil platbu s požadavkem na předautorizaci platby kartou (s využitím parametru preauth=true), voláním této funkce vyžádá stržení peněz, které byly v rámci předautorizace zablokovány. Je možné provést jak částečné stržení transakce (předautorizovaná částka je nižší, než částka platby), tak plné stržení (částka stržení je rovna částce platby). Volání lze použít pouze pro platby, u nichž byl ohlášen stav AUTHORIZED. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/capturePreauth

Parametry volání

parametr

typ

povinný

popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

amount string N částka předautorizace, která má být z karty stržena - může být v plné nebo částečné výši transakce
Parametry odpovědi

parametr

typ

povinný

popis

code

integer

A

message

string

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1104 nelze načíst platbu
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

Příklad potvrzení předautorizace – HTTP request:

POST /v1.0/capturePreauth HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&transId=XA52-3R2M-EB9C&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6

Příklad potvrzení předautorizace – HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK

Zrušení předautorizace

V případě, že e-shop založil platbu s požadavkem na předautorizaci platby kartou (s využitím parametru preauth=true), voláním této funkce dává najevo, že peníze, které byly v rámci předautorizace zablokovány, nechce inkasovat a peníze se na kartě mohou opět uvolnit. Volání lze použít pouze pro platby, u nichž byl ohlášen stav AUTHORIZED. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/cancelPreauth

Parametry volání

parametr

typ

povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

parametr

typ

povinný

popis

code

integer

A

message

string

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1104 nelze načíst platbu
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

Příklad zrušení předautorizace – HTTP request:

POST /v1.0/cancelPreauth HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&transId=XA52-3R2M-EB9C&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6

Příklad zrušení předautorizace – HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK

Opakované platby, zapamatování karetních údajů

Platební brána umožňuje zadávání opakovaných plateb, to je plateb na jedno kliknutí. První (iniciační) platba probíhá standardním procesem s přesměrováním na platební bránu, následující platby už probíhají kompletně na pozadí. Systém tak umožňuje plátci zaplatit během několika sekund bez nutnosti vyplňovat informace o platební kartě.

Tato funkcionalita je dostupná na vyžádání. V případě opakovaných plateb na začátku zakládáme iniciační platbu, která se zakládá jako běžná platba, pouze se v požadavku nachází navíc parametr initRecurring - metoda create. Následné opakované platby jsou už zakládány metodou recurring a jsou vázány na ComGate ID iniciační transakce. Toto ID musí být v systému Klienta vázáno na konkrétního Plátce.

Po založení opakované platby nedochází k přesměrování Plátce na platební bránu, protože celý proces probíhá na pozadí, Klientovi je pouze předán stav založení platby, a ten následně zobrazí tento stav Plátci.

Následující opakované platby

Založení druhé a následující opakované platby do platební brány je možné pouze při akceptaci karet pro e-shopy, kteří mají službu povolenou. První (iniciační) platba probíhá standardní cestou (viz Založení platby). Proces založení druhé a každé další platby probíhá kompletně na pozadí, tyto platby jsou vázány na iniciační přes ComGate ID iniciační platby. Toto ID se musí nacházet v požadavku v parametru initRecurringId. Plátci je v systému e-shopu jako výsledek zobrazen stav platby. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/recurring

Parametry volání

parametr

typ

povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

country

string

N

kód země („CZ“, „SK“, „PL“, „ALL“), pokud parametr chybí, použije se „CZ“

test

boolean

N

Hodnota „true“ znamená, že platba bude založena jako testovací, hodnota „false“ znamená produkční verzi. Pokud parametr chybí, založí se platba jako produkční.

price

integer

A

Cena za produkt v centech nebo haléřích. Musí být min. 10 CZK (včetně), max. neomezeno.

curr

string

A

kód měny dle ISO 4217, standardně „CZK“

label

string

A

krátký popis produktu (1-16 znaků)

refId

string

A

Reference platby v systému e-shopu (nemusí být unikátní, tzn., že lze založit více plateb se stejným refId).

account

string

N

Identifikátor bankovního účtu e-shopu, na který ComGate převede peníze. Pokud parametr nevyplníte, použije se výchozí účet e-shopu. Seznam účtů e-shopu najdete na https://portal.comgate.cz/.

email

string

A

kontaktní email na Plátce (pro účely případné reklamace)

phone

string

N

kontaktní telefon na Plátce (pro účely případné reklamace)

name

string

N

Identifikátor produktu - dle této položky je potom možné se zorientovat ve statistikách plateb ComGate platebního systému.

prepareOnly

boolean

A

Parametr musí nabývat hodnoty „true“. Opakované platby nelze zakládat přesměrováním.

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

initRecurringId

string

A

ComGate ID iniciační platby

eetReport

boolean

N

Příznak odeslání dat do EET. Pokud je vyplněno, přetěžuje nastavení EET v konfiguraci obchodu v Klientském Portálu.

eetData

JSON

N

Struktura s daty pro zaevidování platby do EET. Odpovídá parametrům ze specifikace protokolu EET. Pokud má e-shop nastaveno odesílání tržby do EET a parametr nebude vyplněn, použije se výchozí nastavení z konfigurace v Klientském Portálu.

Všechny parametry jsou urlencoded, stejně jako v případě HTTP requestu pro založení standardní platby. V odpovědi se nachází parametr code, podle kterého e-shop určí, jaký výsledek zobrazí plátci. Code = 0 znamená úspěch, platba byla založena, jakýkoliv jiný kód znamená chybu a tudíž nezaložení platby.

Parametry odpovědi

parametr

typ

povinný

popis

code

integer

A

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1102 zadaný jazyk není podporován
1103 nesprávně zadaná metoda
1104 nelze načíst platbu
1200 databázová chyba
1301 neznámý e-shop
1303 propojení nebo jazyk chybí
1304 neplatná kategorie
1305 chybí popis produktu
1308 vybraný způsob platby není povolen
1309 nesprávná částka
1310 neznámá měna
1311 neplatný identifikátor bankovního účtu e-shopu
1316 e-shop nemá povolené opakované platby
1317 neplatná metoda – nepodporuje opakované platby
1318 iniciační platba nebyla nalezena
1319 nelze založit platbu, problém na straně banky
1399 neočekávaný výsledek z databáze
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

message

string

A

transId

string

N

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce, který bude zobrazen Plátci v různých fázích platby

Příklad založení platby na pozadí – HTTP request

POST /v1.0/recurring HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-%20Help!&email= email%40platce.cz&refId=2010102600&prepareOnly=true&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6&initRecurringId=AB12-EF34-IJ56

Příklad založení platby na pozadí – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK&transId=AB34-EF56-XY78

Rekurentní platby (recurring)

Rekuretní platby, tzn. opakované platby s předem definovanou částkou a periodou (např. měsíčí, týdenní apod.) lze realizovat pomocí služby Opakované platby, která je popsána v předchozích odstavcích.

Refundace platby

Metoda pro refundaci je určena pro již založené a proplacené platby. Stav platby musí být zaplacená (paid). Je možné provést jak částečnou (refundovaná částka je nižší, než částka platby), tak plnou refundaci (částka refundace je rovna částce platby). Daná částka bude převedena zpět na účet plátce. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/refund
Pokud platba nebyla dokončena a je ve stavu pending je možné využít metodu storno platby.

Parametry volání

parametr

typ

povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

amount

string

A

částka refundace – může být v plné nebo částečné výši transakce

curr

string

N

měna refundace, pokud není vyplněno, použije se „CZK“

test

string

N

Hodnota „true“ znamená, že refundace bude založena jako testovací. Refundace a platba bude prověřena standardní cestou, pouze nedojde k refundaci původní platby.
Pokud je vyplněno „false“ nebo je parametr prázdný, je založena ostrá refundace.
Testovací transakce mohou být refundovány pouze testovací refundací.

refId string N parametr vhodný k zadaní identifikačního čísla refundace na straně Klienta (nemusí být unikátní, tzn., že lze založit více refundací se stejným refId); v Klientském portálu v sekci refundací a denním csv u refundace je parametr označen jako ID Klienta. V případě, že tento parametr k refundaci není připojen, k platbě se zobrazí původní refId založené platby.
Parametry odpovědi
parametr typ povinný popis
code integer A
message string A

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1200 databázová chyba
1400 chybný dotaz
1401 refundovaná platba je ve stavu CANCELLED
1500 neočekávaná chyba

Příklad založení refundace – HTTP request:

POST /v1.0/refund HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&transId=XA52-3R2M-EB9C&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6amount=100

Příklad založení refundace – HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK

Storno platby

V případě, že byla objednávka v e-shopu stornována a transakce nemá být plátcem dokončena, je možné využít storno platby. Narozdíl od refundace musí být platba ve stavu očekávaná (pending). URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/cancel
Vzhledem k rychlosti zaplacení plateb může být platba již ve stavu zaplacená, v takovém případě se zobrazí chyba a je nutné využít metodu refundace. 

Parametry volání

parametr

typ

povinný

popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

Parametry odpovědi

element

typ

povinný

popis

code

integer

A

message

string

A

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1400 není možné přepnout platbu do cancel stavu (platba nenalezena, platba není ve stavu pending, neoprávněný přístup)

Příklad storna platby – HTTP request:

POST /v1.0/cancel
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=123456&transId=XA52-3R2M-EB9C&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDe12sg

Příklad storna platby – HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

Předání výsledku platby na pozadí

Platební brána předává výsledný stav platby HTTP požadavkem na server e-shopu. Parametry tohoto volání specifikují detail právě dokončené platby.

URL metody: https://adresa-vaseho-e-shopu/absdefg - metoda je volána na server e-shopu

Parametry volání

parametr

Typ

povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

test

boolean

A

Hodnota „true“ znamená, že platba byla založena jako testovací, hodnota „false“ znamená produkční verzi.

price

integer

A

cena za produkt v centech nebo haléřích

curr

string

A

kód měny dle ISO 4217

label

string

A

krátký popis produktu (1-16 znaků)

refId

string

A

reference platby (variabilní symbol, číslo objednávky) v systému e-shopu

payerId

string

N

identifikátor Plátce v systému e-shopu

payerName string N předání jména účtu patřící Plátci
payerAcc string N předání čísla účtu Plátce

method

string

N

použitá metoda platby, z tabulky platebních metod

account

string

N

identifikátor bankovního účtu e-shopu, na který ComGate Payments převede peníze

email

string

A

kontaktní email na Plátce

phone

string

N

kontaktní telefon na Plátce

name

string

N

identifikátor produktu – dle této položky je možné vyhledávat ve statistikách plateb ComGate platebního systému.

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

status

string

A

aktuální stav transakce, hodnoty
„PAID“ – platba byla úspěšně zaplacena
„CANCELLED“ – platba nebyla dokončena korektně a je zrušena
„AUTHORIZED” – vyžádaná předautorizace proběhla úspěšně

fee

string

N

Pokud má e-shop nastavené automatické strhávání poplatku za platbu, bude v tomto poli spočítaný poplatek za transakci, jinak bude pole nabývat hodnoty „unknown“.

eetData

JSON

N

struktura s daty po zaevidování platby do EET

Parametry odpovědi

Parametr

Typ

povinný

Popis

code

integer

A

Návratový kód metody a popis chyby:

systém očekává návratový kód 0 a popis „OK“, v případě, že výsledek platby byl v pořádku přijat.

Příklad předání výsledku platby na pozadí – HTTP request

POST /handler.php HTTP/1.1
Host: eshop.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&test=false&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-%20Help!&refId=2010102600&method=CARD&email=info%40customer.com&phone=%2B420123456789&transId=AB12-EF34-IJ56&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6&status=PAID

Příklad předání výsledku platby na pozadí – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8code=0&message=OK

Popis JSON struktury s daty EET (eetData):

parametr

typ

povinný

Popis

fik

string

N

fiskální identifikační kód poplatníka

bkp

string

A

bezpečnostní kód poplatníka

pkp

string

N

podpisový kód poplatníka zakódovaný v base64

celk_trzba

integer

A

celková částka tržby

poradove_cislo

integer

A

pořadové číslo účtenky

zakl_nepodl_dph

integer

N

celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění

zakl_dan1

integer

N

celkový základ daně se základní sazbou DPH

dan1

integer

N

celková DPH se základní sazbou

zakl_dan2

integer

N

celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH

dan2

integer

N

celková DPH s první sníženou sazbou

zakl_dan3

integer

N

celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH

dan3

integer

N

celková DPH s druhou sníženou sazbou

cest_sluz

integer

N

celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

pouzit_zboz1

integer

N

celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou

pouzit_zboz2

integer

N

celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

pouzit_zboz3

integer

N

celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou

urceno_cerp_zuct

integer

N

celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování

cerp_zuct

integer

N

celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním

datum_trzby

string

A

datum tržby ve formátu YYYY-MM-DD HH24:MI:SS

ic_poplatnika

string

N

IČ poplatníka

dic_poplatnika

string

A

DIČ poplatníka

id_provozovny

string

A

označení provozovny

id_pokladny

string

A

označení pokladního zařízení

adresa_poplatnika

string

N

adresa poplatníka

rezim_trzby

string

A

režim, ve kterém byla tržba uskutečněna

Příklad struktury EET:

{
"fik": "b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-03",
"bkp": "03ec1d0e-6d9f77fb-1d798ccb-f4739666-a4069bc3",
"pkp": "Ca8sTbURReQjjgcy/znXBKjPOnZof3AxWK5WySpyMrUXF0o7cz1BP6adQzktODKh2d8s
oAhn1R/S07lVDTa/6r9xTuI3NBH/+7YfYz/t92eb5Y6aNvLm6tXfOdE3C94EqmT0SEEz
9rInGXXP1whIKYX7K0HgVrxjdxCFkZF8Lt12XbahhAzJ47LcPxuBZZp6U6wJ2sWI5os3
KY9u/ZchzAUaCec7H56QwkMnu3U3Ftwi/YrxSzQZTmPTpFYKXnYanrFaLDJm+1/yg+VQ
ntoByBM+HeDXigBK+Shaxx+Nd0sSmm1Im4v685BRVdUId+4CobcnSQ3CBsjAhqmIrtWT
GQ==",
"poradove_cislo": "999",
"celk_trzba": "100000",
"zakl_nepodl_dph": "20000",
"zakl_dan1": "83500",
"dan1": "16500",
"zakl_dan2": "200000",
"dan2": "30000",
"zakl_dan3": "400000",
"dan3": "20000",
"cest_sluz": "50000",
"pouzit_zboz1": "10000",
"pouzit_zboz2": "20000",
"pouzit_zboz3": "30000",
"urceno_cerp_zuct": "60000",
"cerp_zuct": "70000",
"datum_trzby": "2017-03-01 15:00:00",
"dic_poplatnika": "CZ12345678",
"id_provozovny": "11",
"id_pokladny": "eshop",
"rezim_trzby": "běžný"
}

Získání stavu platby na pozadí

Analogická funkce pro předání výsledku platby na pozadí, pouze iniciovaná Obchodem. Nenahrazuje však předání stavu platby na pozadí, její implementace je stále povinná. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/status

Parametry volání

parametr

typ

povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

Parametry odpovědi

parametr

typ

povinný

popis

code

integer

A

návratový kód metody a popis chyby:
0 OK
1100 neznámá chyba
1200 databázová chyba
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba
V případě code=0 jsou v odpovědi následující parametry:

message

string

A

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

test

boolean

A

Hodnota „true“ znamená, že platba byla založena jako testovací, hodnota „false“ znamená produkční verzi.

price

integer

A

cena za produkt v centech nebo haléřích

curr

string

A

kód měny dle ISO 4217

label

string

A

krátký popis produktu (1-16 znaků)

refId

string

A

reference platby v systému e-shopu

payerId

string

N

identifikátor Plátce v systému e-shopu

method

string

N

použitá metoda platby, z tabulky platebních metod

account

string

N

identifikátor bankovního účtu e-shopu, na který ComGate Payments převede peníze

email

string

A

kontaktní email na Plátce

phone

string

N

kontaktní telefon na Plátce

name

string

N

identifikátor produktu - dle této položky je potom možné se zorientovat ve statistikách plateb ComGate platebního systému.

transId

string

A

unikátní alfanumerický identifikátor (kód) transakce (transactionId)

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

status

string

A

aktuální stav transakce, hodnoty
„PENDING“ – platba je založena, finální výsledek není známý
„PAID“ – platba byla úspěšně zaplacena
„CANCELLED“ – platba nebyla dokončena korektně a je zrušena
„AUTHORIZED” – vyžádaná předautorizace proběhla úspěšně

payerName

string N předání jména účtu patřící Plátci
payerAcc string N předání čísla účtu Plátce

fee

string

N

pokud má e-shop nastavené automatické strhávání poplatku za platbu, bude v tomto poli spočítaný poplatek za transakci, jinak bude pole nabývat hodnoty „unknown“

eetData

JSON

N

Struktura s daty po zaevidování platby do EET. Stejná struktura, jako v případě

Příklad získání stavu platby – HTTP request

POST /v1.0/status HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&transId=XA52-3R2M-EB9C&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6

Příklad získání stavu platby – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

code=0&message=OK&merchant=merchant_com&test=false&price=10000&curr=CZK&label=Beatles%20-%20Help!&refId=2010102600&method=CARD&email=info%40customer.com&phone=%2B420123456789&transId=AB12-EF34-IJ56&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6&status=PAID

Získání povolených metod

Metoda pro získání nastavení, které má e-shop povolené v ComGate Payments Platebním Systému. Touto metodou lze získat seznam dostupných platebních metod pro realizaci plateb. URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/methods

Parametry volání

parametr

typ

povinný

Popis

merchant

string

A

identifikátor e-shopu v systému ComGate

secret

string

A

heslo pro komunikaci na pozadí

type

string

N

Formát vrácených dat („xml“ nebo „json“). Pokud nebude vyplněno, použije se „xml“.

lang

string

N

Výběr, v jakém jazyce budou popisy metod. Povolené hodnoty jsou „cs“, „en“, „pl“. Pokud nebude vyplněno, použije se „cs“.

curr string N Vyplněním parametru na hodnoty CZK nebo EUR dojde k vrácení metod, které podporují zadanou měnu.
country string N Kód země („CZ“, „SK“), parametr slouží k omezení výběru platebních metod pro zadanou zemi.

V odpovědi se nachází XML nebo JSON, podle zvoleného parametru. Oba formáty mají stejnou úroveň zanoření.

Parametry odpovědi

element

typ

povinný

popis

/methods/method/id

string

A

dostupná metoda platby

/methods/method/name

string

A

název metody, ve zvoleném jazyce

/methods/method/description

string

A

delší popis metody, ve zvoleném jazyce

/methods/method/logo

string

A

HTTP link na logo metody

V případě chyby mají data následující tvar.

Parametry odpovědi

element

typ

povinný

popis

/error/code

string

A

návratový kód metody a popis chyby:

/error/message

string

A

0 OK
1100 neznámá chyba
1200 databázová chyba
1300 e-shop nemá žádnou metodu
1400 chybný dotaz
1500 neočekávaná chyba

/error/extraMessage

string

N

upřesnění chybového hlášení

Příklad získání povolených platebních metod – HTTP request:

POST /v1.0/methods HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=merchant_com&secret=ZXhhbXBsZS5jb206QUJDeHl6&type=xml&lang=cs

Příklad získání povolených platebních metod – HTTP response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=utf-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<methods>

<method>
<id>BANK_CZ_CS_P</id>
<name>Česká spořitelna - PLATBA 24</name>
<description>On-line platba pro majitele účtu u České spořitelny.</description>
<logo>https://payments.comgate.cz/assets/images/logos/BANK_CZ_CS_P.png</logo>
</method>
<method>
<id>BANK_CZ_FB_P</id>
<name>Fio banka - PayMyway</name>
<description>On-line platba pro majitele účtu u Fio banky.</description>
<logo>https://payments.comgate.cz/assets/images/logos/BANK_CZ_FB.png</logo>
</method>
</methods>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"methods": [
{
"id": "BANK_CZ_CS_P",
"name": "Česká spořitelna - PLATBA 24",
"description": "On-line platba pro majitele účtu u České spořitelny.",
"logo": "https://payments.comgate.cz/assets/images/logos/BANK_CZ_CS_P.png"
},
{
"id": "BANK_CZ_FB",
"name": "Fio banka - PayMyway",
"description": "On-line platba pro majitele účtu u Fio banky.",
"logo": "https://payments.comgate.cz/assets/images/logos/BANK_CZ_FB.png"
}
]
}

Příklad získání povolených platebních metod – HTTP response v případě chyby:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=utf-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>1400</code>
<message>Unauthorized access!</message>
</error>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
"error": {
"code": 1400,
"message": "Unauthorized access!"
}
}

Zasílání tržby do EET

Do systému EET musí obchodník evidovat každou platbu provedenou kartou nebo v hotovosti. Daňoví plátci musí posílat detail daně, neplátci DPH pouze celkovou částku. Další informace jsou obsaženy v EET řešení.

Nejprve se obchodník musí zaregistrovat do EET a stáhnout si certifikát pro zabezpečenou komunikaci. Následně obchodník provede konfiguraci propojení s EET v rozhraní klientského portálu.

Pokud je EET správně nastaveno v klientském portálu, pak je možné přejít k založení platby. V rámci plateb EET se rozlišují dva režimy:

  1. Automatický (výchozí) režim umožňuje obchodníkovi posílat platby do EET, aniž by musel implementovat něco navíc do komunikačního protokolu platební brány ComGate. Tento režim slouží neplátcům DPH a plátcům DPH, kteří prodávají zboží pouze v jedné daňové sazbě odpovídající nastavení v klientském portálu. Pokud je platba provedena v zahraniční měně, bude do EET zaevidovaná v Kč a jako kurz pro přepočet se použije kurz dané měny vyhlášený ČNB z předchozího dne.
  2. Rozšířený režim přináší nutnost upravit komunikační protokol platební brány ComGate. Do protokolu bude obchodník posílat kompletní rozpad částky pro EET v parametru eetData (viz příklad níže, názvy parametrů jsou dle specifikace EET). Tento režim je nutný pro všechny, kdo prodávají zboží ve více sazbách DPH, cestovní služby, prodávají a uplatňují vouchery nebo prodávají použité zboží. Data se předávají ve formátu JSON, částky jsou uváděny v haléřích.
Popis JSON struktury s daty EET (eetData):

Parametr

typ

povinný

Popis

celk_trzba

integer

A

celková částka tržby

zakl_nepodl_dph

integer

N

celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění

zakl_dan1

integer

N

celkový základ daně se základní sazbou DPH

dan1

integer

N

celková DPH se základní sazbou

zakl_dan2

integer

N

celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH

dan2

integer

N

celková DPH s první sníženou sazbou

zakl_dan3

integer

N

celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH

dan3

integer

N

celková DPH s druhou sníženou sazbou

cest_sluz

integer

N

celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

pouzit_zboz1

integer

N

celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou

pouzit_zboz2

integer

N

celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

pouzit_zboz3

integer

N

celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou

urceno_cerp_zuct

integer

N

celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování

cerp_zuct

integer

N

celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním

Příklad struktury EET:

1. Zákaznice zakoupila obnošenou bundu za 330 Kč, nové nenošené punčocháče za 50 Kč a potraviny za 115 Kč.

{
"celk_trzba": "49500",
"zakl_nepodl_dph": "0",
"zakl_dan1": "4132",
"dan1": "868",
"zakl_dan2": "10000",
"dan2": "1500",
"zakl_dan3": "0",
"dan3": "0",
"cest_sluz": "0",
"pouzit_zboz1": "33000",
"pouzit_zboz2": "0",
"pouzit_zboz3": "0",
"urceno_cerp_zuct": "0",
"cerp_zuct": "0"
}

2. Zákazník vložil celou částku 500 Kč do své elektronické peněženky a zároveň z této peněženky
uhradil nákup zboží v ceně 200 Kč včetně DPH.

{
"celk_trzba": "50000",
"zakl_nepodl_dph": "0",
"zakl_dan1": "16528",
"dan1": "3472",
"zakl_dan2": "0",
"dan2": "0",
"zakl_dan3": "0",
"dan3": "0",
"cest_sluz": "0",
"pouzit_zboz1": "0",
"pouzit_zboz2": "0",
"pouzit_zboz3": "0",
"urceno_cerp_zuct": "50000",
"cerp_zuct": "20000"
}

3. Zákazník zaplatil celkem 18 000 Kč, z této částky zakoupil zájezd v ceně 17 500 Kč, za 200 Kč nakoupil zboží a 300 Kč přibylo na jeho zákaznickém účtu
pro následné čerpání (nabíjení „kreditu“).

{
"celk_trzba": "1800000",
"zakl_nepodl_dph": "0",
"zakl_dan1": "16528",
"dan1": "3472",
"zakl_dan2": "0",
"dan2": "0",
"zakl_dan3": "0",
"dan3": "0",
"cest_sluz": "1750000",
"pouzit_zboz1": "0";
"pouzit_zboz2": "0",
"pouzit_zboz3": "0",
"urceno_cerp_zuct": "30000",
"cerp_zuct": "0"
}

Verifikační, ověřovací platby

Pokud chce e-shop využít opakovaných plateb v budoucnu a chce Plátce „registrovat“ nyní, může využít ověřovací transakce. Při vyplnění parametru verification na hodnotou „true“ dojde k založení ověřovací transakce. Jakmile Plátce platbu uhradí, dojde k její automatické refundaci, není tedy nutné následně platbu refundovat ručně. Ověřovací transakce jinak funguje stejně jako iniciační transakce, tzn. je možné zakládat opakované platby s využitím jejího ComGate ID. Z důvodu limitací ze strany bank není možné kombinovat opakované platby a předautorizace.

API pro stahování souborů

Seznam převodů v rámci dne

Metoda transferList slouží k získání informace, jaké převody byly uskutečněny v rámci daného dne.
URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/transferList

Parametry volání
parametr typ povinný popis
merchant string A identifikátor e-shopu v systému ComGate
secret string A

heslo pro komunikaci na pozadí

date string A metoda vrací převody za jeden den
test boolean N vrátí předem definovaný vzorový převod
Příklad získání seznamu převodů v rámci dne - HTTP request

POST /v1.0/transferList HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=135258&secret=wi9VplRz0UNqoxFqSM4udyxyA1ia5z32&date=2019-07-25

Příklad získání seznamu převodů v rámci dne - HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

[{"transferId":5211530,"transferDate":"2019-07-25","accountCounterparty":"0\/0000","accountOutgoing":"281481882\/0300","variableSymbol":"86616655"}]

Detail bankovního převodu

Metoda singleTransfer zobrazuje detailní informace ke konkrétnímu bankovnímu převodu.
Povinný parametr transferId získá obchodník pomocí metody transferList.
URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/singleTransfer

Parametry volání
parametr typ povinný popis
merchant string A identifikátor e-shopu v systému ComGate
secret string A

heslo pro komunikaci na pozadí

transferId string A

detaily ke konkrétnímu bankovnímu převodu

test boolean N vhodné pro testování - vrátí detaily k přededem definovaným vzorovým převodům
Příklad získání detailu ke konkrétnímu bank. převodu - HTTP request

POST /v1.0/singleTransfer HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=135258&secret=wi9VplRz0UNqoxFqSM4udyxyA1ia5z32&transferId=5211530

Příklad získání detailu ke konkrétnímu bank. převodu – HTTP response
1 = platba
2 = refundace
3 = měsíční poplatek
4 = ostatní poplatky, chargebacky a ruční pohyby
5 = sumární řádek

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
[

   {
       "typ": 1,
       "Merchant": "135261",
       "Datum založení": "2019-07-23 11:40:20",
       "Datum zaplacení": "2019-07-23 11:42:02",
       "Datum převodu": "2019-07-25",
       "Měsíc fakturace": null,
       "ID ComGate": "QWDZ-AGRU-1F6L",
       "Metoda": "Platba kartou",
       "Produkt": null,
       "Popis": "ComGate s.r.o.",
       "E-mail plátce": "info@comgate.cz",
       "Variabilní symbol platby": "86230990",
       "Variabilní symbol převodu": "86616655",
       "ID od klienta": "5331940",
       "Měna": "HUF",
       "Potvrzená částka": "12480,00",
       "Převedená částka": "12356,45",
       "Poplatek celkem": "123,55",
       "Poplatek mezibankovní": "24,96",
       "Poplatek asociace": "33,70",
       "Poplatek zpracovatel": "64,89"

   },

   {
       "typ": 5,
       "Merchant": "-",
       "Datum založení": null,
       "Datum zaplacení": null,
       "Datum převodu": "2019-07-25",
       "Měsíc fakturace": null,
       "ID ComGate": null,
       "Metoda": null,
       "Produkt": "suma",
       "Popis": "-",
       "E-mail plátce": "-",
       "Variabilní symbol platby": "-",
       "Variabilní symbol převodu": "86616655",
       "ID od klienta": "-",
       "Měna": "HUF",
       "Potvrzená částka": "54910,00",
       "Převedená částka": "54366,40",
       "Poplatek celkem": "543,60",
       "Poplatek mezibankovní": "109,82",
       "Poplatek asociace": "148,27",
       "Poplatek zpracovatel": "285,51"

   }

]

CSV k vybranému převodu

Díky metodě csvSingleTransfer si lze stáhnout denní výpis ve formátu CSV.
URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/csvSingleTransfer

Parametry volání
parametr typ povinný popis
merchant string A identifikátor e-shopu v systému ComGate
secret string A

heslo pro komunikaci na pozadí

transferId string A

detaily ke konkrétnímu bankovnímu převodu

download string N Pokud není vyplněno, nebo je false, tak vrací data : název souboru a jeho obsah; pokud je true, tak vrací rovnou CSV soubor.
test boolean N Pro účely testování vrátí ukázkový CSV soubor.
Příklad stahování výpisu ve formátu csv ke konkrétnímu bankovnímu převodu – HTTP request

POST /v1.0/csvSingleTransfer HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=135258&secret=wi9VplRz0UNqoxFqSM4udyxyA1ia5z32&transferId=5211530&download=false

Příklad stahování výpisu ve formátu csv ke konkrétnímu bankovnímu převodu – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
"nazev": "vypis-2019-07-25.csv",
"csv": base64 encoded csv
}

ABO k vybranému převodu

Díky metodě aboSingleTransfer si lze stáhnout denní výpis ve formátu ABO.
URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/aboSingleTransfer

Parametry volání
parametr typ povinný popis
merchant string A identifikátor e-shopu v systému ComGate
secret string A

heslo pro komunikaci na pozadí

transferId string A

detaily ke konkrétnímu bankovnímu převodu

download string N Pokud není vyplněno, nebo je false, tak vrací data : název souboru a jeho obsah; pokud je true, tak vrací rovnou ABO soubor.
type string N parametr "type" může nabývat hodnot "v1" a "v2". Pod "v1" získáíte ABO verzi s poplatky uvedenými zvlášť ke každé platbě, pod "v2" pak ABO s poplatek souhrným v jednom řádku. Pokud nebude parametr vyplněn, automaticky obdržíte typ "v1". 
test boolean N Pro účely testování vrátí ukázkový ABO soubor.

Příklad stahování rozpisu ABO ke konkrétnímu bankovnímu převodu – HTTP request

POST /v1.0/aboSingleTransfer HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=135258&secret=wi9VplRz0UNqoxFqSM4udyxyA1ia5z32&transferId=5211530&download=true&type=v1

Příklad stahování rozpisu ABO ke konkrétnímu bankovnímu převodu – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
"nazev": "vypis-2019-07-25.gpc",
"abo": base64 encoded abo/gpc file
}

CSV pro převody v rámci dne

Přímé stažení CSV souborů pro konkrétní den metodou csvDowload. Stažený soubor ve formátu ZIP bude obsahovat jeden nebo více souborů CSV, pokud je více převodů v rámci dne. Lze využít např. pro volání pomocí wget.
URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/csvDownload

Parametry volání
parametr typ povinný popis
merchant string A identifikátor e-shopu v systému ComGate
secret string A

heslo pro komunikaci na pozadí

date string A

povinný pouze za jeden den

test boolean N Pro účely testování vrátí ukázkový CSV soubor ve formátu ZIP.

Příklad stahování csv pro převody v rámci dne – HTTP request

POST /v1.0/csvDownload HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=135258&secret=wi9VplRz0UNqoxFqSM4udyxyA1ia5z32&date=2019-07-25

Příklad stahování csv pro převody v rámci dne – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/zip
Content-Disposition: attachment; filename="vypis-csv-2019-07-25.zip"
Content-Length: delka souboru

ZIP soubor obsahující CSV k převodům za den v parametru ke stažení jako response

ABO pro převody v rámci dne

Přímé stažení ABO souborů pro konkrétní den metodou aboDowload. Stažený soubor ve formátu ZIP bude obsahovat jeden nebo více souborů ABO.
Lze využít např. pro volání pomocí wget.
URL metody: https://payments.comgate.cz/v1.0/aboDownload

Parametry volání
parametr typ povinný popis
merchant string A identifikátor e-shopu v systému ComGate
secret string A

heslo pro komunikaci na pozadí

date string A

povinný pouze za jeden den

type  string N parametr "type" může nabývat hodnot "v1" a "v2". Pod "v1" získáíte ABO verzi s poplatky uvedenými zvlášť ke každé platbě, pod "v2" pak ABO s poplatek souhrným v jednom řádku. Pokud nebude parametr vyplněn, automaticky obdržíte typ "v1". 
test boolean N Pro účely testování vrátí ukázkový ABO soubor ve formátu ZIP.

Příklad stahování ABO pro převody v rámci dne – HTTP request

POST /v1.0/aboDownload HTTP/1.1
Host: payments.comgate.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

merchant=135258&secret=wi9VplRz0UNqoxFqSM4udyxyA1ia5z32&date=2019-07-25&type=v2

Příklad stahování ABO pro převody v rámci dne – HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/zip
Content-Disposition: attachment; filename="vypis-csv-2019-07-25.zip"
Content-Length: delka souboru

ZIP soubor obsahující ABO k převodům za den v parametru ke stažení jako response

Číselníky

Stavy plateb

stav

Popis

PENDING

Platba byla založená, finální výsledek platby zatím není známý.

PAID

Plátce úspěšně zaplatil platbu – je možné vydat zboží, resp. zpřístupnit službu.

CANCELLED

Platba nebyla zaplacena, zboží nebude vydáno, resp. služba nebude poskytnuta. Ve výjimečných případech se může stát, že tento stav bude změněn na stav PAID.

AUTHORIZED

Předautorizace platby proběhla úspěšně (peníze na kartě plátce byly zablokovány). Čeká se na další požadavek, kterým bude potvrzena nebo zrušena.

Platební metody

typ

Popis

identifikátor

Platební metodu si vybere Plátce v rozcestníku.

ALL

Platební karta

poskytovatel automaticky

CARD_ALL (nebo CARD)

Odložená platba poskytovatel automaticky LATER_ALL
odložená platba od Equa bank LATER_PLATIMPAK

Bankovní platby

Banku Plátce vybere v rozcestníku ComGate Payments.

BANK_ALL

bankovní převod Equa Bank

BANK_CZ_EB

bankovní převod jiných bank

BANK_CZ_OTHER

bankovní tlačítko Raiffeisen Bank

BANK_CZ_RB

bankovní tlačítko Komerční Banky

BANK_CZ_KB

bankovní tlačítko FIO Banky

BANK_CZ_FB

bankovní tlačítko České spořitelny

BANK_CZ_CS_P

bankovní tlačítko mBank

BANK_CZ_MB_P

bankovní tlačítko ČSOB

BANK_CZ_CSOB_P

bankovní tlačítko era

BANK_CZ_PS_P

bankovní tlačítko UniCredit Bank

BANK_CZ_UC

bankovní tlačítko Slovenské spořiteľňy

BANK_SK_SP

bankovní tlačítko VÚB Banky

BANK_SK_VUB

bankovní tlačítko Tatra Banky

BANK_SK_TB

bankovní převod jiných bank BANK_SK_OTHER
bankovní tlačítko Alior Bank BANK_PL_ALR
bankovní tlačítko BGŻ BNP Paribas Polska BANK_PL_BGZ
bankovní tlačítko Blik BANK_PL_BL
bankovní tlačítko Bank Millennium BANK_PL_BM
bankovní tlačítko Bank Ochrony Środowiska BANK_PL_BOS
bankovní tlačítko Bank Pocztowy BANK_PL_BP
bankovní tlačítko BPS BANK_PL_BPS
bankovní tlačítko Banki Spółdzielcze BANK_PL_BSP
bankovní tlačítko BZ WBK BANK_PL_BZ
bankovní tlačítko Credit Agricole BANK_PL_CA
bankovní tlačítko Citi Handlowy BANK_PL_CH
bankovní tlačítko Deutsche Bank BANK_PL_DB
bankovní tlačítko Eurobank BANK_PL_EB
bankovní tlačítko GetIn Online BANK_PL_GO
bankovní tlačítko Idea Bank BANK_PL_IDB
bankovní tlačítko ING Bank Śląski BANK_PL_ING
bankovní tlačítko Inteligo BANK_PL_INT
bankovní tlačítko mBank BANK_PL_MB
bankovní tlačítko Nest Bank BANK_PL_NEB
bankovní tlačítko Noble Bank BANK_PL_NOB
bankovní tlačítko Plus Bank BANK_PL_PB
bankovní tlačítko Bank Pekao BANK_PL_PEK
bankovní tlačítko PKO BP BANK_PL_PKO
bankovní tlačítko Raiffeisen Polbank BANK_PL_RB
bankovní tlačítko T-Mobile Usługi Bankowe BANK_PL_TM
bankovní tlačítko Toyota Bank BANK_PL_TOB
bankovní tlačítko Volkswagen Bank

BANK_PL_VWB

Starší verze protokolů ke stažení

Protokol SOAP verze 2.3 - Dokumentace v češtině (pdf)

Protokol SOAP verze 2.3 - Dokumentace v angličtině (pdf)

Protokol SOAP verze 2.3 - Ukázka v PHP (zip)

Protokol HTTP POST verze 1.0 - Dokumentace v angličtině (pdf)