Statut nadačního fondu ComGate

Správní rada Nadačního fondu ComGate vydává tento statut nadačního fondu.

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Název nadačního fondu je: Nadační fond ComGate
 2. Sídlo nadačního fondu je: Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a
 3. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N., vložka 1460. Nadační fond vznikl dne 6. února 2017.
 4. Identifikační číslo Nadačního fondu je 05766133.
 5. Zřizovatelem nadačního fondu je obchodní společnost ComGate, a.s., IČ: 26508842, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 7523 (dále jen „Zřizovatel“).

Článek II.
Účel nadačního fondu

 1. Nadační fond se zřizuje za účelem podpory zaměstnanců a dalších spolupracovníků Zřizovatele v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.
 2. Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří zejména zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory pro znevýhodněné skupiny či jednotlivce a zajištění pomoci v nouzi.
 3. Mezi oprávněné zaměstnance a další spolupracovníky jsou zahrnuti všichni zaměstnanci Zřizovatele a dále zaměstnanci všech subjektů v koncernu ComGate, a.s., tj. v době vyhotovení tohoto statutu společností ComGate Payments, a.s., ComGate Payments, s.r.o., ComGate, s.r.o. (dále jen Zaměstnanci).

Článek III.
Majetek Nadačního fondu

 1. Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zřizovatele a dále zejména nadační dary a výnosy z činnosti nadačního fondu. Zřizovatel vložil do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
 2. Každý ze Zaměstnanců může přispět do majetku Nadačního fondu částkou dle svého uvážení v rozsahu do nejvýše 1 200,-- Kč za kalendářní rok za jednoho Zaměstnance, přičemž v tom případě se Zřizovatel zavazuje, že vložený příspěvek Zaměstnance dorovná do shodné výše.

Článek IV.
Zaměstnanecká rada

 1. Správní rada Nadačního fondu zřídí jako poradní orgán Zaměstnaneckou radu, která bude složena ze zástupců Zaměstnanců.
 2. Zaměstnanecká rada má nejméně jednoho člena z každé provozovny. Funkční období členů Zaměstnanecké rady jsou 2 roky. Člen Zaměstnanecké rady musí být v pracovním poměru k subjektu ve skupině ComGate.
 3. Zaměstnanecká rada je volena z řad Zaměstnanců, a to dle následujícího klíče:
  1. Zástupce operátorů v Hradci Králové;
  2. Zástupce dalších pozic v Hradci Králové;
  3. Zástupce zaměstnanců ve Žďáru nad Sázavou;
  4. Zástupce zaměstnanců v Trutnově;
  5. Zástupce zaměstnanců v Opočínku;
  6. Zástupce zaměstnanců v Bratislavě;
  7. Zástupce zaměstnanců v Praze, Horních Počernicích;
  8. Zástupce zaměstnanců v Praze, Holešovicích;
 4. První volby do Zaměstnanecké rady proběhnout do 2 měsíců ode dne vydání tohoto Statutu.
 5. Návrh na kandidaturu může podat kterýkoliv ze Zaměstnanců, a to i za svou vlastní osobu. Volby probíhají tajným hlasováním. Volba probíhá prostou většinou hlasů za každý úsek dle odst. 4.3. Sčítáním hlasů je pověřena Správní rada.
 6. Zaměstnanecká rada zvolí z řad svých členů předsedu.
 7. Zaměstnanecká rada rozhoduje v působnosti dané jí tímto Statutem hlasováním. V případě shodnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Zaměstnanecké rady.
 8. Členství v Zaměstnanecké radě zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. úmrtím;
  3. odvoláním Správní radou;
  4. zánikem pracovního poměru, nerozhodne – li Správní rada o tom, že daný člen zůstane členem Zaměstnanecké rady i po skončení pracovního poměru;
  5. odstoupením.
 9. Za člena Zaměstnanecké rady, kterému zaniklo členství zvolí Správní rada náhradního člena na dobu do konce původního volebního období.
 10. Působnost Zaměstnanecké rady je následující:
  1. volí a odvolává ze svých řad předsedu Zaměstnanecké rady;
  2. posuzuje žádosti Zaměstnanců na poskytnutí finanční, hmotné nebo nehmotné podpory a své posouzení a doporučení předkládá Správní radě;
  3. předkládá návrhy Správní radě pro plnění účelů a cílů Nadačního fondu;
  4. vyhodnocuje výsledky poskytnuté podpory a navrhuje přijetí opatření v rámci poskytnuté podpory;
  5. rozhoduje v dalších věcech, kterými byla Správní radou pověřena.
 11. Správní rada je oprávněna rozhodnout o tom, že se s ohledem na změnu struktury skupiny ComGate změní počet členů Zaměstnanecké rady.
 12. Správní rada je oprávněna rozhodnout o tom, že odvolává člena Zaměstnanecké rady.

Článek V.
Poskytnutí podpory

 1. Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky v souladu s účelem Nadačního fondu.
 2. Nadační příspěvek může být poskytnut ve formě:
  1. peněžních prostředků;
  2. věcí anebo služeb;
  3. zajištění realizace určitých dodávek věcí anebo služeb;
  4. jakoukoliv jinou formou, kterou Správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou.
 3. Žádost nebo návrh na poskytnutí nadačního příspěvků může podat:
  1. kterýkoliv ze Zaměstnanců, přičemž Zaměstnanci podávají žádost nebo návrh prostřednictvím Zaměstnanecké rady;
  2. Zaměstnanecká rada;
  3. Správní rada;
  4. Zřizovatel;
 4. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
 5. Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku přísluší Správní radě nadačního fondu.
 6. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada na základě písemné žádosti, která musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
  1. jméno a adresu žadatele, telefonické spojení a datum narození;
  2. podrobné zdůvodnění žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku včetně podrobného popisu účelu, na který má být žadateli nadační příspěvek poskytnut a očekávaného výsledku;
  3. písemné posouzení Zaměstnanecké rady, jestliže je žádost podána Zaměstnancem nebo Zaměstnaneckou radou;
  4. požadovaná výše nadačního příspěvku nebo rozsah požadovaných služeb;
  5. celkový rozpočet účelu žádosti, který má být podpořen z nadačního příspěvku a předpokládané celkové finanční zajištění účelu;
 7. Žádosti o nadační příspěvky posuzuje Správní rada jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s účelem nadačního fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Správní rada může neuvedení některých náležitostí v žádosti o nadační příspěvek prominout. Nebude-li žádost žadatelem doplněna ve stanovené lhůtě, bude na ni nahlíženo, jako by nebyla podána.
 8. Nadační příspěvek může Správní rada poskytnout také pro řešení projektů vyhlášených Správní radou. V takovém případě Správní rada rozhodne, kterému z navržených řešení poskytne prostředky nadačního fondu, případně rozhodne, že prostředky se žádnému z předložených řešení neposkytnou.
 9. Správní rada může rozhodnout o poskytnutí nadačního příspěvku i v jiných případech a jiným subjektům, a to i bez žádosti, výlučně dle svého uvážení.
 10. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
 11. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.
 12. Nadační Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
 13. Správní rada může stanovit i další podmínky a pravidla pro poskytování nadačního příspěvku.

Článek VI.
Náklady související se správou Nadačního fondu

 1. Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 5 % majetku nadačního fondu.
 2. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
 3. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu.
 4. Členové Správní rady, Dozorčí rady a Zaměstnanecké rady nemají nárok na odměnu za výkon své funkce. Náhrada za vynaložené hotové výdaje může být poskytnuta pouze s předchozím souhlasem Zřizovatele.

Článek VII.
Hospodaření nadačního fondu

 1. Nadační fond může vlastním jménem podnikat, jen je-li jeho podnikání vedlejší činností a výtěžky z podnikání slouží pouze k podpoře účelu nadačního fondu. Je-li k takovémuto podnikání zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je nadační fond oprávněn takto podnikat až po získání příslušného oprávnění. Předmětem podnikání nadačního fondu může být zejména výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Nadační fond nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, dále nesmí být členem jiné právnické osoby, ručí-li takový člen za její závazky.
 3. Nadační fond nesmí použít svůj majetek k nabytí majetkové účasti na jiných osobách.
 4. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
 5. Při prodeji majetku nadačního fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen Správní rady, Dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen Správní rady nebo Dozorčí rady nadačního fondu.
 6. V případě likvidace Nadačního fondu, rozhodne v souladu s ust. § 379 a Zakladatelskou listinou Správní rada po schválení Zřizovatelem a konzultací se Zaměstnaneckou o tom, jak má být s majetkem nadačního fondu naloženo.

Článek VIII.
Výroční zpráva

 1. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů anebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) anebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých).
 2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu do šesti měsíců od skončení hodnoceného období, kterým je uplynulý kalendářní rok.
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, zejména:
  1. přehled o majetku a o závazcích nadačního fondu,
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu v hodnotě nad 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) přehled o osobách, které je poskytly, s výjimkou případů, kdy dárce požaduje zachování anonymity,
  3. přehled o použití majetku nadačního fondu,
  4. přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
  5. zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená v zakladatelské listině a tomto Statutu.
  6. pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou, zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora, je-li roční účetní závěrka nadačního fondu ověřována auditorem; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.
 4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 5. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení Správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu do sbírky listin u rejstříkového soudu.
 6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o dalším způsobu zveřejnění výroční zprávy.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut nadačního fondu nabývá účinnosti dne 6. března 2017.
 2. Nadační fond je povinen na požádání zpřístupnit tento Statut nadačního fondu. Každý Zaměstnanec je oprávněn nahlédnout do Statutu nadačního fondu a pořizovat si z něj na své náklady výpisy a opisy.

V Praze dne 6. března 2017