Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. ComGate Payments, a.s. (dále jen „Provozovatel“) vydává tyto Obchodní podmínky, které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi ním a jeho Klienty ve věcech zřízení a provozu platební brány pro akceptaci plateb kartou a platební tlačítka bank.

1.2. Obchodní podmínky provozování platební brány jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem.

2. Vymezení pojmů​

2.1. Klient je subjekt, se kterým Provozovatel uzavřel Smlouvu o poskytování služeb platební brány nebo platebních terminálů, je prodejcem zboží či služeb Zákazníkům a zároveň je příjemcem plateb.

2.2. Provozovatel je společnost ComGate Payments, a.s., která poskytuje platební služby a zpracovává transakce na základě licence České národní banky, Platební instituce.

2.3. Acquirer je zpracovatel karetní transakce, který je prostředníkem ve vztahu Provozovatele a karetních asociací. Online platby kartou zajišťujeme ve spolupráci s BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, DE-60528 Frankfurt am Main, Německo, +49 (0) 69 6630-50, info@bspayone.com a ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, +420 224 111 111, info.pra-radlicka@csob.cz.

2.4. Vydavatel karty je banka nebo jiná instituce, která je oprávněna vydávat platební karty.

2.5. Držitel platební karty (Plátce nebo také Zákazník) je spotřebitel nakupujícího zboží nebo služby.

2.6. Karetní asociace, zejména Visa, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB, je organizace poskytující bankám oprávnění k vydávání platebních karet a zpracování karetních transakcí.

2.7. Online platba kartou je transakce uskutečněná Zákazníkem ve prospěch Klienta k úhradě kupovaného zboží nebo služeb, pomocí platební karty v prostředí internetu.

2.8. Platební tlačítka bank jsou nástrojem pro realizaci mezibankovního převodu s okamžitým potvrzením o platbě.

2.9. POS Terminál je zařízení, které umožňuje zejména úhradu zboží či služeb platební kartou v místě prodeje.

2.10. One Click Payments (Opakované platby) je funkcionalita dostupná u Online platby kartou, která umožňuje pravidelné platby z karty. U těchto plateb zadává Klient do systému v požadovaných intervalech příkaz k úhradě, což umožňuje strhávat držiteli karty variabilní částky v Klientem zvoleném období.

2.11. Rekurentní platby je funkcionalita dostupná u Online platby kartou, která umožňuje pravidelné platby z karty. U těchto plateb zadává Klient příkaz k úhradě pouze s první platbou, na základě které se následně držiteli karty strhává stejná částka v pravidelných předem stanovených časových intervalech.

2.12. Předautorizace je funkcionalita dostupná u Online platby kartou či u POS Terminálu, která umožňuje po určitou dobu rezervovat částku na platební kartě Plátce bez samotného stržení prostředků. Doba rezervace se liší dle Acquirera.

2.13. Chargeback je vrácení peněžních prostředků stržených při karetní transakci zpět Plátci a je proveden vždy, když Plátce popírá, že vydal pokyn k platbě kartou.

2.14. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je mezinárodní standard, který stanovuje normy bezpečnosti zpracování a sběru karetních dat. Popis standardu je dostupný na internetové stránce www.pcistandard.cz. Originální znění dokumentů v anglickém jazyce je k dispozici na https://www.pcisecuritystandards.org/.

2.15. AML (Anti-Money Laundering) je předpis, který upravuje prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu.

3. Zřízení platební brány

​3.1. Zřízení platební brány je podmíněno uzavřením smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem.

3.2. Zahájení provozu platební brány předchází proces aktivace, který zahrnuje zejména:
a) posouzení souladu osoby Klienta a obchodní činnosti Klienta s požadavky karetních asociací
b) posouzení souladu údajů na internetové prezentaci Klienta s požadavky karetních asociací
c) ohlášení Klienta u karetních asociací
d) technické propojení platební brány
e) testovací provoz
f) aktivace ostrého provozu platební brány

3.3. V případě, že Acquier označí Klienta za rizikového a jeho obchod neschválí, je Provozovatel oprávněn Klientovi nespustit platbu kartou.

3.4. Klient je povinen na svých webových stránkách jasně a jednoznačně uvádět následující informace:
a) úplné jméno Klienta a adresu sídla, IČ, stejně jako je uvedeno v obchodním rejstříku, název obchodního rejstříku
b) dodací a reklamační podmínky, případně pravidla předautorizací a následné platby
c) všechny poplatky za služby Klienta, včetně úhrady za přepravu, balení a daně
d) v případě, že Klient dodává zboží do zahraničí, všechny možné cílové destinace a zvláštní dodací podmínky a poplatky
e) měnu, v níž budou služby fakturovány, a to nejpozději v okamžiku potvrzení objednávky
f) kontakt na zákaznický servis s kompletní adresou
g) politiku Klienta pro použití zákaznických dat

3.5. Klient je povinen:
a) vyjadřovat ceny pouze v měnách ohlášených Provozovateli
b) v případě Rekurentních plateb umožnit Zákazníkům jednoduše online ukončit odběr služby, tím i ukončit další úhrady
c) v případě zkušebního provozu je Klient povinen informovat Poskytovatele o tom, kdy zkušební období končí

d) nabízet k prodeji zboží a služby, které nejsou na seznamu zakázaných oblastí. Seznam zakázaných oblastí je uveden na internetových stránkách Provozovatele.

3.6. V případě porušení některé z výše uvedených povinností je Provozovatel oprávněn okamžitě zastavit provoz platební brány nebo platebního terminálu a ukončit smlouvu s Klientem.

3.7. Klient se zavazuje trvale zobrazovat na své internetové prezentaci loga přijímaných platebních karet. Loga je nutné prezentovat vždy ve formě poskytnuté Provozovatelem. V případě ukončení smluvního vztahu se Klient zavazuje neprodleně odstranit ze své internetové prezentace všechny výše uvedené údaje.

3.8. Klient je povinen zpřístupnit Poskytovateli veškeré sekce webu, ve kterých je zobrazena platební brána, před spuštěním do ostrého provozu.

3.9. Klient nesmí nabízet zboží nebo služby za zvýšené ceny či za méně příznivých podmínek pro Plátce, kteří platí platební kartou, než pro Plátce platící v hotovosti nebo jiným způsobem. Klient nesmí účtovat dodatečné poplatky za přijetí platební karty. Právo Klienta Plátci nabídnout slevu za použití konkrétní platební karty nebo jiného autentizační metody zůstává nedotčeno.

3.10. Klient se zavazuje nejpozději v den účinnosti Smlouvy seznámit se s pravidly PCI DSS a zavazuje se je dodržovat. Klient je povinen vyplnit formulář SAQ a dodat jej Poskytovateli před spuštěním ostrého provozu služby.

3.11. Pokud Klient provozuje podnikání, které dle zákona vyžaduje speciální oprávnění či licenci, například, ale nejen loterie, sázky, lékárny apod., je Klient povinen doložit Provozovateli udělené platné oprávnění.

3.12. V případě, že Klient, obchodní činnost Klienta nebo internetová prezentace Klienta nejsou v souladu s výše uvedenými požadavky, platební brána nebude zprovozněna. V případě, kdyby po zprovoznění platební brány došlo na straně Klienta, jeho obchodní činnosti nebo v internetové prezentaci ke změnám, které způsobí rozpor s výše uvedenými požadavky, funkčnost platební brány bude pozastavena.

4. Provoz platební brány

4.1. V souladu s Nařizením EU číslo 2015/751 nabízí Provozovatel Klientům účtování poplatků v režimu Interchange++ modelu (Interchange poplatek, Scheme poplatek a poplatek za Zpracování), nebo v modelu kumulovaného poplatku.

4.2. Klient bere na vědomí, že Provozovatel může změnit způsob účtování z kumulované sazby na Interchange++, kdykoliv od začátku následujícího kalendářního měsíce po oznámení Provozovatele.

4. 3. Vyúčtování je prováděno 15. dne měsíce následujícího za období měsíce předcházejícího. Vyúčtování obsahuje poplatky a provize, na kterých se Klient a Provozovatel dohodli ve Smlouvě. Poplatky Provozovatele neobsahují daň z přidané hodnoty.

4. 4. Klient je povinen v případě reklamace karetní platby učiněné Plátcem, řešit vždy jeho stížnost prostřednictvím Provozovatele. Provozovatel částku připíše na kartu Plátce v případě, že transakce byla zpracována online. Pokud byla transakce zpracována na POS terminálu, je refundace transakce zpracována Klientem na stejném POS terminálu. Provozovatel doporučuje Klientovi, refundovat transakce na kartu Plátce, kterou byla provedena reklamovaná transakce.

4.5. Pokud má Acquier, karetní asociace nebo Provozovatel podezření, že je některá z plateb Klienta podvodná či je předmětem reklamace ze strany plátce, Klient je povinen Provozovateli poskytnout potřebné dokumenty k této platbě zejména, ale ne pouze, fakturační a dodací adresu koncového plátce, doklad o doručení zboží dopravcem.

4.6. Provozovatel je oprávněn po dobu nezbytně nutnou zadržet vyplácení plateb za transakce, u kterých je podezření z podvodu. O každém jednotlivém případu zadržení výplaty je Provozovatel povinen Klienta informovat.

4.7. Pokud je platba Klienta potvrzena jako podvodná a ze strany Acquiera proběhne Chargeback, je Klient povinen tuto platbu vrátit na účet Provozovatele. Pokud tak Klient neučiní do 5 pracovních dní od doručení výzvy, může si Provozovatel ponížit částku Chargebacku z převáděných finančních prostředků za uskutečněné transakce.

4.8. Klient bere na vědomí, že při rozporování transakce či samotném provedení Chargebacku mohou být účtovány poplatky.

4.9. Provozovatel si vyhrazuje právo ponížit převáděné finanční prostředky za uskutečněné transakce o měsíční poplatky, a to následovně: V prvních deseti dnech měsíce odečte Provozovatel měsíční poplatek za předchozí měsíc. Pokud není možné umořit v dané době celkovou výši poplatku, bude zbývající částka vystavena k úhradě během fakturace k 15. dni v měsíci. Provozovatel nebude provádět ponížení transakcí o měsíční poplatky, pouze pokud tak bude výslovně sjednáno ve Smlouvě.

4.10. Klient je povinen upozornit Provozovatele na případné nesrovnalosti a chyby ve vyúčtování a fakturaci bez zbytečného odkladu. Klient je povinen předložit veškeré reklamace spojené s transakcemi nejpozději do 20 kalendářních dní po obdržení notifikace o stavu platby od Provozovatele.

4.11. V případě, že Asociace či Acquirer uloží Provozovateli pokutu a nebo Provozovateli vznikne škoda v souvislosti s obchodní činností Klienta, je Klient povinen tuto pokutu nebo škodu uhradit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Provozovatel je oprávněn stíhat náhradu škody u soudu. V případě, že Klient požadovanou částku ve stanovené lhůtě neuhradí a nedohodne se s Provozovatelem jinak, je Provozovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý jednotlivý den prodlení s úhradou pokuty.

4.12. Pokud Klient včas a řádně neuhradil své závazky vůči Provozovateli, je Provozovatel oprávněn kdykoli započíst jakékoliv své splatné peněžité pohledávky za Klientem proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Klienta za Provozovatelem bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv, a dále bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, ze kterého vyplývají. Započtení je možné i proti nesplatné pohledávce.

4. 13. Pro případ prodlení Klienta s úhradou svých splatných závazků vůči Provozovateli vyplývajících ze Smlouvy vzniká Provozovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. 14. Klient bere na vědomí, že přístup ke službě platební brány může být omezen nebo blokován Provozovatelem na dobu nezbytně nutnou. Důvodem pro omezení používání systému může být zejména, ale ne pouze, žádost Banky, Acquirera či Karetních asociací, a to při porušení zákonných povinností, morálních nebo bezpečnostních pravidel ze strany Klienta. Provozovatel neodpovídá za plánované nebo náhodné výpadky či vypnutí systému ze strany bank či Acquirera.

4. 15. Provozovatel odpovídá pouze za přijatá a potvrzená data Provozovatelem a neodpovídá za případné škody vzniklé chybným zpracováním těchto dat na straně Klienta. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v implementaci na straně Klienta.

4. 16. Klient bere na vědomí, že je povinen s dostatečným předstihem, nejméně 30 dnů, oznámit Poskytovateli změnu povahy webových stránek uvedených ve Smlouvě včetně nabízených produktů a služeb a dalších povinných náležitostí.

4. 17. Klient je povinen s dostatečným předstihem oznámit Poskytovateli změny identifikačních údajů a případné další změny či skutečnosti, které mohou mít vliv na poskytování služeb a na schopnost Klienta dostát závazkům vůči Provozovateli, jakož i o změně Oprávněné osoby. Klient je povinen Provozovateli bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, zavedení nucené správy a podobně), zejména pak:
a) prodej nebo pronájem podniku nebo jakákoli jiná změna vlastnictví
b) změna adresy či bankovního účtu
c) změna právní formy nebo název firmy
d) změny v produktech nebo URL adresách
e) změna skutečného vlastníka

4. 18. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené především v důsledku situací a událostí, které nastaly nezávisle na vůli Provozovatele a které Provozovatel nemůže ovlivnit, jako např. důsledky působení vyšší moci a důsledky jednání třetích osob (např. hackerský útok, podvodné jednání, apod., což se považuje za vyšší moc). Provozovatel neodpovídá za přerušení provozu v důsledku situací uvedených v tomto ustanovení. Rozsah odpovědnosti Provozovatele je dále omezen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Provozovateli v rámci plnění povinností dle Smlouvy budou nebo mohou být předány osobní údaje Klienta, zaměstnanců a pověřených zástupců Klienta nebo třetích osob, zejména Plátců nebo Zákazníků. V tomto případě bude Provozovatel postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a od okamžiku nabytí účinnosti Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) bude postupovat v souladu i s tímto Nařízením. Provozovatel tak bude v pozici Zpracovatele osobních údajů (dále jen Zpracovatel) a Klient v pozici Správce osobních údajů (dále jen Správce).

5.2. Zpracovatel odpovídá za užití osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními uvedeného zákona a GDPR. Zpracovatel je povinen přijmout technická opatření k zabránění ztráty nebo zneužití osobních údajů. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti stanovené uvedeným zákonem a GDPR.

5.3. K naplnění povinností dle GDPR je Zpracovatel zejména povinen:
a) bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro účely poskytování služeb, jak může být následně písemně dohodnuto stranami, přičemž bude jednat pouze na základě doložených pokynů Správce; za písemný pokyn Správce se považuje jakýkoli pokyn učiněný v rámci informačních systémů Provozovatele pro poskytování platebních služeb;
b) nebude sám vykonávat kontrolu údajů, převádět ani mít v úmyslu převést tyto osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, kdy to Správce může v dokumentované podobě výslovně žádat;
c) nebude zpracovávat, využívat ani používat osobní údaje pro jiný než požadovaný účel, který je nezbytný a nutný pro plnění povinností dle této Smlouvy;
d) nebude zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely ani zahrnovat osobní údaje do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené třetím osobám;
e) ohlásit veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů;

5.4. Zpracovatel bude nakládat s osobními údaji za účelem plnění povinností ze Smlouvy uzavřené mezi ním a Správcem. Účelem zpracování je poskytování platebních služeb v rozsahu uzavřené Smlouvy a další služby, které vykonává Zpracovatel pro Správce na základě Smlouvy.

5.5. Správce předává nebo může předávat Zpracovateli ke zpracování zejména následující osobní údaje, případně Zpracovatel získá tyto osobní údaje přímo od subjektů údajů:
a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) rodné číslo;
d) číslo účtu;
e) adresu;
f) emailovou adresu;
g) IP adresu;
h) platební údaje;
i) citlivé platební údaje;
j) další osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Zpracovatele jako Poskytovatele platebních služeb;

5.6. Zpracovatel je oprávněn předat osobní údaje příjemců třetím osobám za účelem plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů, zejména pak:
a) Acquierovi;
b) Vydavateli karty;
c) Karetní asociaci;
d) Bance;
e) orgánů státní správy a samosprávy při plnění zákonných povinností;

5.7. Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování dalšího Zpracovatele a Správce s tímto ve smyslu Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU článku 28 odst. 2 vyslovuje obecný souhlas. Tento další Zpracovatel je povinen dodržovat povinnosti dle této doložky ve shodném rozsahu jako Zpracovateli.

5.8. Správce bere na vědomí, že pro plnění svých povinností bude nebo může být Zpracovatel povinen předat osobní údaje příjemcům a vůči těmto příjemcům vystupovat v pozici dalšího správce.

5.9. Zpracovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o zpracování osobních údajů.

5.10. Zpracovatel nebude předávat osobní údaje ke zpracování mimo státy Evropské unie.

5.11. Zpracovatel je povinen dodržovat platný zákon o ochraně osobních údajů a GDPR a bude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ve vztahu k osobním údajům takovým způsobem, aby Správce neporušil některé ze svých povinností vyplývajících z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

5.12. Zpracovatel poskytne Správci takovou spolupráci, pomoc a informace, které může Správce přiměřeně požadovat, aby mohl splnit své povinnosti vyplývající z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, a bude spolupracovat a dodržovat pokyny nebo rozhodnutí příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů a v každém případě v takové lhůtě, která by druhé straně umožnila splnit jakoukoli lhůtu stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů.

5.13. Zpracovatel poskytne do 15 (patnácti) kalendářních dnů po obdržení žádosti Správce písemný záznam o zpracování osobních údajů Zpracovatelem jménem Správce.

5.14. Zpracovatel je povinen přijmout nezbytná opatření, která vůči němu bude Správce oprávněně požadovat na základě žádosti subjektu údajů o uplatnění práv vyplývajících z GDPR (zejména právo na výmaz, právo na informace, právo na přístup, právo být zapomenut, právo na opravu, právo na omezení zpracování a další související práva subjektu údajů dle GDPR). Zpracovatel je povinen takováto opatření přijmout ve lhůtách dle GDPR.

5.15. Zpracovatel má nárok na přiměřenou náhradu nákladů, které mu mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s dodržováním pokynů Správce pro účely poskytování služeb anebo s jakoukoli z jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z platného zákona o ochraně osobních údajů.

5.16. Správce odpovídá za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR.

5.17. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci jejich spolupráce může nastat situace, kdy Provozovatel bude Správcem osobních údajů a Klient bude Zpracovatelem osobních údajů. V tom případě platí, že ujednání tohoto odstavce se užije vice versa.

5.18. V případě, že Správce jmenuje pověřence na ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a následující GDPR, je Zpracovatel povinen poskytnout pověřenci veškerou nezbytnou součinnost pro plnění jeho povinností.

5.19. V případě, že se Správce zaváže dodržovat kodexy chování vydané ve smyslu článku 40 GDPR, bude o této skutečnosti informovat Zpracovatele a ten je povinen přiměřeným způsobem tyto kodexy dodržovat.

5.20. Zpracovatel jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje a další informace dle informační povinnosti Zpracovatele v souladu s GDPR je zveřejněna na webových stránkách Zpracovatele.


5. 21. Klient dává Provozovateli souhlas s použitím svého obchodního názvu a loga za účelem marketingové propagace Provozovatele, zejména ale ne pouze prezentace loga Klienta na internetové prezentaci Poskytovatele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. V návaznosti na vývoj právního prostředí, rozvoj technologií a s ohledem na změny skladby produktového portfolia a změny obchodní politiky Provozovatele, je Provozovatel oprávněn změnit v souladu s ust. § 1752 odst. 2 NOZ tyto OP, Smluvní podmínky, Sazebníky poplatků a další smluvní dokumenty. Provozovatel je v takovém případě oprávněn navrhnout Klientovi změnu OP, Sazebníků poplatků nebo jiných smluvních dokumentů nejpozději dva (2) měsíce před dnem, kdy má podle návrhu změna OP, Sazebníků poplatků nebo jiných smluvních dokumentů nabýt účinnosti. Klient a Provozovatel sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že Klient návrh na změnu OP nebo jiných smluvních dokumentů přijal, jestliže Provozovatel tuto změnu Klientovi navrhl ve výše uvedeném termínu, v návrhu jej informoval o jeho právu vypovědět smlouvu dle následující věty tohoto bodu a o důsledcích neodmítnout návrh v níže uvedené lhůtě a Klient návrh na změnu OP nebo jiných smluvních dokumentů před nabytím účinnosti této změny písemně neodmítl. Jestliže Klient návrh na změnu OP nebo dalších smluvních dokumentů odmítl, má právo příslušnou Smlouvu do dne účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. V případě, že současně s uzavřením Smlouvy Provozovatel předá Klientovi návrh na změnu smluvních dokumentů, které nabývají účinnosti v budoucnu, platí, že ode dne účinnosti této změny je tato změna součástí předmětné Smlouvy. Provozovatel je oprávněn provést jednostrannou změnu obchodního názvu produktu nebo služby, o které je povinen informovat Klienta vhodným způsobem a bez zbytečného odkladu. Změna obchodního názvu produktu nebo služby nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, proto takovou změnu smluvní strany nepovažují za změnu Smlouvy o daném produktu nebo službě.

6.2. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé smluvní strany s výpovědní lhůtou dva měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Dohoda, nebo výpověď této Smlouvy musí být písemná.

6.3. Obě strany se zavazují, že při plnění předmětu Smlouvy, zajistí, aby nedošlo k porušení obchodního nebo bankovního tajemství, ochrany osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

6.4. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Smluvní strany si sjednávají pro případ sporu obecný soud Provozovatele.

6.5. Klient prohlašuje, že není v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 NOZ a že se na uzavřenou smlouvu nevztahují právní předpisy určené pro ochranu spotřebitele ve smyslu ust. § 1810 a násl. NOZ.

6. 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 05. 2018.