Podmínky používání služby
EET v platební bráně

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky používání služby EET jsou dokumentem ve smyslu VOP a jsou součástí Smlouvy.
1.2. Podmínky používání služby EET se vztahují na smluvní strany: COMGATE PAYMENTS a.s. (dále jen Provozovatel) a Obchodní společnost (dále jen Obchodník), která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o využívání bankovních služeb a aktivovala si službu EET v klientském portálu.
1.3. Provozovatel poskytne Klientovy na základě Smlouvy Systém technického řešení EET, který slouží pro komunikaci s finančním úřadem pro elektronickou evidenci tržeb.

2. Vymezení pojmů

Bankovní služby, ​jsou služby Platební brány Provozovatele pro platbu pomocí platebního tlačítka a platební kartou.
Podmínky používání služby EET, jsou tyto podmínky a vydavatelem je Provozovatel.
Zákon o ET​, je zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v aktuálním znění.
Klientský portál​, je klientská zóna Obchodníka, která slouží mimo jiné k aktivaci služby EET.

3. Působnost podmínek

3.1. Podmínky používání služeb EET stanovují pravidla, jimiž se řídí Klienti, kteří se rozhodli realizovat evidenci tržeb přes platební bránu Provozovatele, a tuto službu využívají k naplnění zákonných povinností vyplývajících z oddílu 1 – Evidence tržeb běžným způsobem dle Zákona o ET.
3.2. Služba EET poskytovaná Provozovatelem nezahrnuje evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu ve smyslu ust. § 23 Zákona o EET.

4. Aktivace služby EET

4.1. Obchodník využívá službu EET jako další funkcionalitu Platební brány Provozovatele, kdy oprávnění využívat službu EET vzniká v okamžiku, kdy je Obchodník subjektem evidence tržeb ve smyslu ust. § 3 odst. (1) Zákona o ET, a potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami používání služby EET.
4.2. Obchodník bere na vědomí a akceptuje, že dostupnost služby EET podléhá aktivačnímu procesu v klientském portálu, jeho bezchybného dokončení a případné implementace rozšířeného komunikačního protokolu pro poskytování všech nezbytných informací pro proces evidence tržeb.
4.3. Obchodník může kdykoliv provést aktivaci služby EET a i její deaktivaci v klientském portálu.
4.4. Obchodník odpovídá za posouzení, zda jeho činnost podléhá Zákonu o ET.

5. Využívání služby EET

5.1. Obchodník bere na vědomí a akceptuje, že za správnost nastavení údajů v klientském portálu, v sekci EET, a dále za úplnost předávaných údajů, nese plnou zodpovědnost Obchodník.
5.2. Obchodník se zavazuje nezneužít autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům a zdrží se jakýchkoliv zásahů do takových práv Provozovatele.
5.3. Obchodní se zavazuje nastavit a průběžně aktualizovat veškeré svoje identifikační a evidenční údaje vyžadované Zákonem o ET zejména pak nastavení jednotlivých provozoven, plátcovství DPH, datum aktivace služby a další údaje které jsou rozhodné pro správné zaevidování tržeb.
5.4. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel nezodpovídá za případné nesrovnalosti v zadaných údajích.
5.5. Obchodník zodpovídá za získání autentizačních údajů a vytvoření certifikátu pro evidenci tržeb postupem uvedeným v §13 - §17 Zákona o ET a jeho nahrání do klientského portálu. Obchodník bere na vědomí, že Provozovatel nezodpovídá za případné nesrovnalosti v zadaných údajích.
5.6. Obchodník se zavazuje poskytnout na vyžádání Provozovateli, případně státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze tržeb nebo transakcí a umožnit tak řádně a včasně splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů.
5.7. Provozovatel se zavazuje poskytnout technické řešení propojení se serverem Finanční správy a dodržovat technické podmínky dané Zákonem o ET při provozu v běžném režimu, dále vystavovat účtenky koncovým zákazníkům, umožnit archivaci a přístup k historickým údajům.
5.8. Obchodník bere na vědomí a akceptuje, že v případě, kdy Provozovatel zjistí nesrovnalosti v obsahu zasílaných údajů na server Finanční správy, je Provozovatel oprávněn neprovést registraci evidované tržby ani platbu za zboží nebo službu.
5.9. Aktivací služby EET nedochází k pověření k evidování tržeb ve smyslu ust. § 9 Zákona o ET.
5.10. Obchodník bere na vědomí, že je dále povinen plnit další povinnosti stanovené Zákonem o ET, zejména pak oznamovací povinnost dle ust. § 17 Zákona o ET a informační povinnost dle ust. § 25 až 27 Zákona o ET.
5.11. Obchodní se zavazuje a je povinen Provozovateli oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na poskytování služby EET Provozovatelem, zejména údaje o provozovnách ve smyslu ust. § 17 odst. 1 Zákona o EET.

6. Bezpečnostní opatření

6.1. Certifikát pro evidenci tržeb, který je nahrán Obchodníkem do klientského portálu, bude uložen v zabezpečené části systému s přísně regulovaným přístupem.
6.2. Certifikát pro evidenci tržeb nebude po uložení možní nijak stahovat nebo publikovat a bude použit pouze k autentizaci datových zpráv odesílaných na servery Finanční správy.

7. Omezení dostupnosti služeb

7.1. Služba EET je dostupná trvale, pokud je v provozu Platební brána Provozovatele.
7.2. Služba EET není dostupná při provozních výpadcích nebo plánovaných odstávkách.
7.3. Provozovatel garantuje, že i v případě výpadku propojení se servery Finanční správy budou realizované tržby zaevidovány po obnovení funkčnosti spojení, a to dle příslušných ustanovení Zákona o ET.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit EET podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. Obchodník s tímto oprávněním souhlasí.
8.2. V případě změny těchto podmínek, je Provozovatel povinen informovat Obchodníka o této změně formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové Podmínky používání služby EET.
8.3. Podmínky používání služby EET jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách Provozovatele.
8.4. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto Podmínek EET, VOP, Produktových podmínek pro Bankovní produkty, Smluvních podmínek nebo Bezpečnostních pravidel odpovídá Obchodník bez ohledu na zavinění.
8.5. Podmínky používání služby EET nabývají účinnosti dnem 1.3.2017.