Pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)

1. Úvodní ustanovení

V České republice je oblast praní špinavých peněz legislativně upravena zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon"') a dále zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí a vyhláškou č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pověřeným orgánem v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v ČR je pak Finanční analytický úřad ministerstva financí (dále jen FAÚ MF), jehož hlavním úkolem je prověřování oznámení podezřelých obchodů obdržených od povinných osob na základě oznamovací povinnosti.

Jako Finanční instituci s povolením k výkonu činnosti platební instituce, nám z těchto právních norem plyne řada povinností, které promítáme do procesu zřízení a provozu platebních bran našich Klientů. Mezi tyto povinnosti patří zejména provádění identifikace Klientů před začátkem smluvního vztahu a provádění pravidelné kontroly Klientů v průběhu smluvního vztahu.

2. Jak identifikujeme

Identifikace provádíme jednou zvýše uvedených metod:
a) osobně ověřením z průkazu totožnosti statutárních nebo splnomocněných zástupců Klienta
b) na dálku za podmínky zaslání scanů průkazu totožnosti a jednoho podpůrného dokladu, doložení výpisu nebo smlouvy o vedení bankovního účtu na jméno klienta a uskutečněním první platby prostřednictvím tohoto účtu tzv. převzetí
identifikace dle § 11 zákona. V některých případech, zejména při vyšších objemech realizovaných plateb, může dojít na požadavek dalšího ověření způsobem dle bodu a).

3. Jak zamezujeme hrozbám

Peněžní prostředky posíláme výhradně na bankovní účet Klienta evidovaný v registru bankovních účtů Ministerstva financí ČR.

Osobu Klienta, statutárních orgánů Klienta a osob s rozhodujícím vlivem kontrolujeme pravidelně v databázi World Check.

Průběžně vyhodnocujeme potenciálně podezřelé transakce na základě monitoringu proti předem nadefinovaným kritériím chování a transakčním limitům. Monitoring je prováděn analytikem útvaru AML pomocí monitorovacího systému Monitoring Podezřelých Aktivit (MPA). Transakce vyhodnocené analytikem útvaru AML jako podezřelé jsou eskalovány na AMLO útvar ke konečnému posouzení.

FAÚ MF může v případě šetření vyžádat informace o obchodech, jakož i o všech účastnících těchto obchodů. V takovém případě mu poskytneme patřičnou součinnost a bezodkladně zajistíme veškeré požadované informace a údaje, popřípadě umožníme přístup k dokladům pověřeným zaměstnancům FAÚ MF ve stanovené lhůtě.

Pokud vyhodnotíme transakci jako podezřelou a současně hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, máme povinnost „zajistit finanční prostředky proti manipulaci" a nahlásit tuto skutečnost FAÚ MF v oznámení o podezřelém obchodu (dále jen „OPO“) a odložit zpracování příkazu klienta o 24 hodin (časová lhůta 24h se počítá od času přijetí OPO na FAÚ MF).

Příkaz klienta k podezřelé aktivitě musíme odložit o 24 hodin také v případě, kdy tak FAÚ MF rozhodne. Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu FAÚ MF rozhodne o odložení splnění příkazu klienta nebo o zajištění majetku (který je předmětem podezřelého obchodu) až na dobu 72 hodin. Naše povinnost je v tomto případě prodloužit zadržení prostředků na tuto dobu. Pokud v tomto limitu podá FAÚ MF trestní oznámení, musíme vyčkat, jak během tří dnů od jeho podání rozhodne o zablokovaných prostředcích příslušný orgán činný v trestním řízení.

Identifikační údaje, kterým se stanoví povinnost doprovázet převody peněžních prostředků informacemi o stranách obchodu, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, bezpečně uchováváme nejméně po dobu deseti let od ukončení obchodního vztahu s klientem nebo od uskutečnění obchodu. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu.

Pravidelně kontrolujeme soulad mezi údaji na webových stránkách klienta s údaji ve smlouvě, zejména název stránky a značku obchodu, osobu Klienta uvedenou na stránkách, sortiment zboží nebo služeb a další skutečnosti.

Tato AML pravidla jsou platná od 1. 8. 2019.