Oficiální pravidla a podmínky akce

„Zaregistruj se a vyhraj HUAWEI P9 Lite“

I.

Pořadatel, organizátor a správce dat:

společnost ComGate a.s., se sídlem Jankovcova 1596/14 a, Praha 7 – Holešovice; PSČ 17000;

IČ: 26508842

(dále „organizátor/správce dat“)

II.

Termín a místo konání akce

Akce „Zaregistruj se a vyhraj HUAWEI P9 Lite“ běží v termínu od 1.8. – 5.10.2017 (včetně) na území České republiky:

Pořadatel či organizátor si vyhrazují právo dobu trvání akce kdykoli i bez udání důvodu prodloužit či zkrátit, pravidla akce změnit anebo akci zrušit.

(dále jen „doba konání akce“ a „místo konání akce“)

III.

Účast na akci

Účastníkem se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, která:

 • v době konání akce vyplní jednoduchý registrační formulář na webových stránkách www.volamamamse.cz. Přímý odkaz na webový formulář bude promítán v letním kině Širák v Hradci Králové, dále bude uveden na facebookových stránkách firmy:

V registračním formuláři je třeba vyplnit:

 1. odpověď na soutěžní otázku
 2. jméno a příjmení
 3. email
 4. telefonní číslo
 • Soutěžní otázka: „Kolik zaměstnanců na HPP má společnost ComGate ke dni 31.7.20017?“
 • Všechna pole ve formuláři jsou povinná a musí být účastníkem vyplněna.
 • Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou během celého trvání akce. Více vyplněných registračních formulářů od jednoho účastníka, např. přes jiný email, jméno nebo jiný způsob registrace, je zakázáno a povede k vyloučení registrace. Použití automatizovaného systému povede rovněž k vyloučení této registrace. Pořadatel není zodpovědný za ztracené, opožděné, nekompletní nebo špatně provedené registrace, které budou vyloučeny.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníky, kteří porušují podmínky účasti. V případě vyloučení účastníků, mohou být účastníci zbaveni cen se zpětnou platností a požadovat vrácení cen
 • Do akce budou zařazeni ti účastníci, kteří úplně splní stanovené podmínky. Pořadatel akce má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

IV.

Výherce, výhry v akci:

Do akce je vložen 1 ks telefonu značky HUAWEI P9 LITE.

Odpověď na soutěžní otázku posuzuje pořadatel kampaně ze všech platných registrací. Výhercem se stane první nejpřesnější a zároveň nejrychlejší odpověď určená pořadatelem ze všech platných registrací. Výherce bude vybrán do 7 dní po ukončení akce. Výherce bude o výhře obeznámen pořadatelem soutěže na uvedeném emailu nejpozději do dvou týdnů od vyhodnocení.

V.

Vyloučení z promo akce

Zaměstnanci pořadatele společností ComGate a.s. a všech dceřiných společností, se sídlem Jankovcova 14a, 17000 Praha; IČ: 26508842 a jejich přímí příbuzní (rodiče, děti, manželé, sourozenci nezávisle na místě bydliště) a osoby sdílící s nimi stejné bydliště nezávisle na příbuzenských a jiných vztazích nejsou oprávněni k účasti v promo akci nebo získání výhry.

Z promo akce jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

VI.

Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel nebo provozovatel si vyhrazuje právo přezkoumat splnění pravidel každého výherce a rozhodnutí pořadatele nebo provozovatele je závazné ve všech záležitostech týkajících se promo akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této promo akce včetně doby její platnosti či promo akci ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo nepřijetí vyplněného registračního formuláře v případě změny emailové adresy výherce.

Pořadatel není odpovědný za škody vyplívající z nedostupnosti soutěžní facebookové nebo webové stránky z důvodu technických závad a případů vyšší moci, nad kterou nemá kontrolu nebo z důvodu útoku třetích stran na stránkách akce. Pořadatel taktéž neposkytuje záruku, že facebookové nebo webové stránky budou fungovat správně na všech počítačových systémech, které využívají jednotlivý uživatelé.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.

Daná akce není sponzorovaná. Jakékoliv dotazy, připomínky či stížnosti v souvislosti s danou akcí musí být řešeny jen s pořadatelem dané akce.

VII.

Osobní údaje

Účastí v promo akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora na dobu neurčitou. Dále účastník souhlasí s tím, že organizátor může umožnit užití těchto fotografií a obsahu třetím stranám a upravit fotografie a obsah, jako je například změna formátu, velikosti, nebo řezání.

Odesláním registračního formuláře účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci akce společnosti ComGate a.s., se sídlem Jankovcova 1596/14 a, 170 00 Praha 7, IČ: 26508842 jako správci dat, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. se zasíláním pracovních nabídek organizátora a jeho dceřiných společností, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán zasláním emailu o vynětí z databáze na adresu info@comgate.cz. Zároveň účastník uděluje souhlas se zpracováním a uchováním údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Úplná pravidla promo akce jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na www.volamamamse.cz.

V Hradci Králové dne 1.8.2017