Místo učebnic terén!

Stáže v ComGate

Váš názor je pro nás důležitý.

Proto se na nás kdykoliv obraťte s Vašemi potřebami, postřehy, prosbou o podporu nebo pomoc a vlastně čímkoliv. Dát vědět nám můžete prostřednictvím níže umístěného formuláře. Obrátit se můžete také na náš HR tým nebo člena našeho nadačního fondu ComGate.

Kdo jsme?

Jsme outsourcingová společnost a máme celkem 5 divizí - interaktivní marketing, logistiku, informační technologie, platební systémy a call centrum. Spolupracujeme na významných projektech našich důležitých klientů jako je ČEZ, AIG, UPC, Pilsner Urquell, Kofola a mnoho dalších... Jak vidíš, je tu velký a diverzifikovaný prostor pro tvůj kariérní růst a v tom tě rádi podpoříme.

Platební systémy

Platební divize procesuje transakce. Provozuje standardní brány a také platební řešení na míru zejména pro zadavatele z oblasti utilit a finančních institucí.

Informační technologie

Divize IT řeší vývoj aplikací s využitím především open source technologií, propojení našich systémů se systémy zákazníků, následně pak i správu a provoz systémů

Call Centrum

V našem kontaktním centru se specializujeme se na větší dlouhodobé projekty. Pracujeme jak na akvizici nových zákazníků, tak i na jejich obsluhu po telefonu i odbavování emailů a systémových požadavků. Naši operátoři jsou zaměstnáni na HPP. I díky tomu dosahujeme nízké fluktuace a vysoké kvality poskytovaných služeb.

Logistika

Tým logistiky zajišťuje skladování a expedici zboží pro e-shop. Naše sklady se nachází v Praze, Opočínku u Pardubic a na Slovensku v Bratislavě.

Interaktivní marketing

Již 15 let přinášíme značkám nové zákazníky. Všechno, co v marketingu připravujeme, má přímou vazbu na prodej výrobků a služeb. Zákazníkům přináší možnost se pobavit, zapojit se a něco vyhrát. Tím dosahují lepší zapamatovatelnosti, budování důvěry a loajality ke značkám našich klientů.

Jsme tu pro Vás!

A ve Vašich rolích Vás budeme vždy podporovat. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Jakub Ouhrabka

Managing Director
jakub.ouhrabka@comgate.cz
+420 737 264 617

Nikolaj Šťáhlavský

Business Development Manager
nikolaj.stahlavsky@comgate.cz
+420 603 815 320

Lucie Souralová

Business Unit Director - Logistics & Fulfillment
lucie.souralova@comgate.cz
+420 731 433 871

Adam Koudelka

Business Unit Director - Call Centre
adam.koudelka@comgate.cz
+420 731 433 866

Jan Hanzlík

Business Unit Director - Payments Solutions
jan.hanzlik@comgate.cz
+420 737 264 613

Lenka Volocká

HR Director
lenka.volocka@comgate.cz
+420 770 146 786

Ivana Slezáková

Head Accountant
ivana.slezakova@comgate.cz
+420 603 488 330

Táhneme za jeden provaz...

Jsme na trhu patnáct let a je nás dohromady přes 400. Zakládáme si na kvalitě námi poskytovaných služeb a naši klienti jsou pro nás na prvním místě. Uvědomujeme si, že práce u nás není vždy jednoduchá a některé úkoly můžou být opravdu náročné. Bez našich kolegů bychom se neobešli a proto chceme, aby i oni byli šťastní a za svoji práci vždy férově odměnění. Naši zaměstnanci jsou naše necennější bohatství a proto si je chceme hýčkat.

Nadační fond pro Vás od Vás!

Hlavním cílem nadačního fondu je pomáhat zaměstnancům skupiny ComGate a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a to zejména bezúročnou půjčkou, darem nebo jinou formou pomoci podle charakteru situace, například osobním zapojením zaměstnanců skupiny ComGate. Více informací o nadačním fondu naleznete zde.

Podpora lokálních projektů a komunit

Rádi se podílíme na dobrých skutcích v rámci lokality, kde působíme. Proto každoročně podporujeme projekty neziskových organizací např. útulky pro opuštěná zvířata, zdravý životní styl, dětské domovy a divadla pro děti.

Péče o zaměstnance

Staráme se o to, aby naši zaměstnanci byli v práci šťastní. Pořádáme třeba osvěžující dny, vyvíjíme systém benefitů, každoročně se inspirujeme novými nápady, které vychází z průzkumu spokojenosti. Snažíme se, aby pracovali v krásných a čistých prostorech s dostatkem tekutin a s komfortními zónami.

Kariérní růst

Naše společnost roste a nebylo by to možné realizace kariérního rozvoje našich zaměstnanců. Proto se snažíme naše kolegy podporovat v jejich ambicích na sobě pracovat a společně dosahovat stále vyšších cílů.

Akce pro zaměstnance

Kromě pravidelných team buildingů, vánočních večírků, výletů třeba na jachtě k moři, každoročně také slavíme významná výročí našich zaměstnanců a snažíme se jim pracovní dobu zpestřit, jak jen to jde.

Přiveď je k nám!


Znáš někoho, komu by se u nás mohlo líbit? Kdo by byl s námi v týmu na jedné vlně? Tak neváhej a spoj ho s naším HR oddělením. Odměna za doporučení nemine!

Vnitřní předpisy

Obecné podmínky pracovní kázně – povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a zachovávat mlčenlivost zejména o skutečnostech, o nichž se při výkonu práce dozvěděl a to nejméně v souladu s etickými pravidly profese a dále také o obchodních a organizačních skutečnostech, které mají být utajeny. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Zaměstnanec svěřenou práci vykonává svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí.

Zaměstnanec je povinen řídit se příkazy a pokyny zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a případně dodržovat ustanovení vnitřních předpisů a jiných směrnic zaměstnavatele, s nimiž byl zaměstnavatelem seznámen.

Zaměstnanec udržuje v pořádku své pracoviště, řádně hospodaří se svěřenými prostředky, chrání majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením, zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a dodržovat předpisy na úseku požární ochrany.

Pracovní doba

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Délka pracovní doby zaměstnanců činí 40 hodin týdně, pokud smlouva či dohoda o změně smlouvy neudává jinak.

Pracovní doba je stanovena při osmi hodinovém pracovním úvazku od 8:00 do 16:30 hodin, při sedmi hodinovém pracovním úvazku od 8:00 do 15:30 hodin a při šesti hodinovém pracovním úvazku od 8:00 do 14:30, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Délka směny nesmí překročit 12 hodin a u mladistvého zaměstnance 8 hodin v jednotlivých dnech.

Vedoucí zaměstnanec může ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů na straně zaměstnance povolit zaměstnanci na jeho žádost jinou vhodnou úpravu pracovní doby, pokud tomu nebrání provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Zaměstnanec je povinen být na začátku směny již na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny (§ 81 odst. 3 zákoníku práce).

Do pracovní doby se nezahrnují přestávky a obědová pauza. V pracovní době je zaměstnanec povinen věnovat se zadané práci a nerozptylovat se soukromými záležitostmi. Přestávky a obědovou pauzu může využít k občerstvení, zaměstnanec se neobčerstvuje a nevyřizuje soukromé záležitosti při konání své práce pro zaměstnavatele.

Dodržování a využívání pracovní doby soustavně kontrolují vedoucí zaměstnanci.

Porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů

Porušením pracovní kázně zaměstnancem se rozumí zaviněné nesplnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru. Jde o povinnosti stanovené zejména v příslušných ustanoveních zákoníku práce, v dalších pracovněprávních předpisech, blíže rozvedené v pracovním řádu, popřípadě vyplývající z dalších vnitřních předpisů (směrnic, příkazů apod.) zaměstnavatele, popřípadě povinností vyplývajících přímo z pracovní smlouvy. Případné závadné jednání zaměstnance, jímž však nebyly porušeny povinnosti vyplývající z pracovního poměru, nemůže být posuzováno jako porušení pracovní kázně.

Z hlediska intenzity porušení pracovní kázně může jít vzhledem ke všem okolnostem případu o porušení pracovní kázně:

 • méně závažným způsobem
 • závažným způsobem
 • zvlášť hrubým způsobem

Porušení pracovní kázně je třeba posuzovat vždy s přihlédnutím ke všem okolnostem každého jednotlivého případu, a při posouzení intenzity porušení pracovní kázně přihlédnout zejména k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu.

Porušení pracovní kázně musí být vždy náležitě objasněno, a zaměstnanci, který se porušení pracovní kázně dopustil, musí být dána možnost (pokud to okolnosti nevylučují), vyjádřit se k důvodům svého jednání.

Dopustil-li se zaměstnanec jednání, které lze považovat za porušení pracovní kázně, nadřízený vedoucí zaměstnanec jej projedná se zaměstnancem, poučí ho o nesprávnosti jeho jednání a v závislosti na posouzení intenzity porušení pracovní kázně přijme nebo navrhne příslušné opatření. Přitom dbá na to, aby porušení pracovní kázně bylo projednáno tak, aby mohly být vyvozeny případné důsledky z porušení pracovní kázně spočívající v rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením z hlediska lhůt stanovených v zákoníku práce.

Méně závažné porušení pracovní kázně zaměstnancem je jeho nadřízený povinen zaměstnanci včas vytknout, popř. je s ním projednat.

Poruší-li zaměstnanec pracovní kázeň méně závažným způsobem, avšak opakovaně, je jeho nadřízený zaměstnanec povinen porušení pracovní kázně zaměstnanci písemně vytknout. Součástí písemné výtky je vždy upozornění na možnost skončení pracovního poměru výpovědí podle §52 písm. g) zákoníku práce. Nadřízený zaměstnanec je povinen porušení pracovní kázně zdokumentovat, např. protokolem o šetření.

Opatření dle předchozích odstavců jsou opatřeními výchovnými a uplatní se v těch případech, kdy zaměstnanec mimořádně z nedbalosti vybočil z jinak řádného plnění pracovních povinností a poskytuje záruku jejich dalšího řádného plnění. K výtce se nepřihlíží, uplynula-li od jejího udělení doba delší než 6 měsíců a zaměstnanec se v této době porušení pracovní kázně nedopustil.

V případě zjištění závažného porušení pracovní kázně zaměstnancem nebo porušení pracovní kázně zaměstnancem po upozornění zajistí nadřízený vedoucí zaměstnanec prošetření a písemný záznam s vyjádřením zaměstnance, z toho poté vznese nadřízení rozhodnutí o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady nebo požadavky stanovené pro výkon sjednané práce, oznámí nadřízený zaměstnanec tuto skutečnost personálnímu oddělení spolu s návrhem, zda a za jakých podmínek lze tento nedostatek zaměstnancem dodatečně odstranit, případně s návrhem na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. V případě, že nesplňování požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance, doloží i písemnou výzvu zaměstnanci k jejich odstranění ne starší 12 měsíců.

Přesčasy

Práci přesčas zaměstnanci nařizuje nebo k ní dává souhlas podle § 96 až 99 a ZP jen ve výjimečných případech vedoucí zaměstnanec, který odpovídá za dodržování limitů daných zákoníkem práce. Za evidenci práce přesčas v evidenci docházky a předání měsíčního hlášení mzdové účtárně odpovídá bezprostředně nadřízený vedoucí.

U zaměstnanců s kratší pracovní dobou nelze nařídit práci přesčas.

O práci přesčas se nejedná, napracovává-li zaměstnanec pracovní volno, které čerpal nebo bude čerpat na základě předchozí dohody s bezprostředně nadřízeným vedoucím.

Práce přesčas je písemně sjednána dohodou o práci přesčas formou formuláře „Dohoda o práci přesčas“

Neuspokojivé pracovní výsledky

V případě neuspokojivých pracovních výsledků bude zaměstnanec vyzván k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě. V případě nedodržení nastavené lhůty bude se zaměstnancem jednáno o případném ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec bere na vědomí, že za podmínek ust. § 52 písm. g) Zákoníku práce mohou vést neuspokojivé pracovní výsledky k výpovědi z pracovního poměru.

Za neuspokojivé pracovní výsledky je zejména považováno:

 • pokud pracovník nesplní daná kritéria stanovených zaměstnavatelem – plnění za příslušný měsíc je nižší než 50 %.
 • dojde k oprávněné reklamaci ze strany partnera společnosti nebo oprávněná stížnost partnera/zákazníka na postupy zaměstnance
 • dojde-li k porušení pravidel na projektu, ke kterému byl zaměstnanec přidělen. Pravidla jsou stanovena v normách pro každý individuální projekt zvlášť

Cestovní náhrady

V případě, že pojede na služební cestu, nezapomeňte, že je vaší povinností absolvovat školení řidičů.

Bonusy

Bonusový řád je stanoven vnitřním předpisem nebo výměrem prémií.

Změny osobních údajů

Veškeré níže uvedené změny (a další) ihned hlásit na personální oddělení.

 • změna adresy trvalého bydliště
 • změna doručovací adresy
 • změna zdravotní pojišťovny
 • změna čísla bankovního účtu pro zasílání mzdy
 • změna příjmení x rodinného stavu
 • změna uplatňování slev na dani (děti, studium, důchod)
 • nařízení exekuce
 • schválení insolvence

Kariérní rozvoj

Možnosti kariérního rozvoje na vaší pozici budou prodiskutovány s nadřízeným a HR. Případně jsou dostupné v katalogu pracovních pozic.

Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti

Níže je uvedený postup při omlouvání Vaší nepřítomnosti.

Plánovaná nepřítomnost:

 • dovolená, neplacené volno, plánovaná návštěva lékaře nebo doprovod na vyšetření, účast na svatbě, pohřbu, nařízené soudní stání, dobrovolný odběr krve, plasmy ad.
 • povinnost nahlášení PN s dostatečným předstihem
 • doklad o návštěvě lékaře = propustka - na propustce musí být vyplněny všechny údaje.
 • zaměstnavatel má právo ověřovat u lékaře čas a dobu vyšetření a zjišťovat, zda bylo možné vyšetření provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Neplánovaná nepřítomnost:

 • pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny ad.
 • povinnost omluvit OKAMŽITĚ, jak je to možné - nejpozději do konce pracovní doby 1. prac. den
 • informovat nadřízeného o důvodu N a předpokládané době trvání
 • povinné dodání dokladů (nejpozději do 3 prac. dnů!)

Neomluvená absence

 • hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
 • nepřítomnost, která nebyla omluvená okamžitě, jak to bylo možné a to nejpozději do konce pracovní doby v první pracovní den
 • v případě neomluvené absence trvající 5 dní okamžité zrušení prac. poměru

Bezpečnost práce a požární ochrana

Před nástupem do práce Vám většinou pošleme přístupy k absolvování bezpečnostních školení. Doklady o tom, že jste je úspěšně zdodali spolu následně vytiskneme a podepíšeme, abychom je mohli založit do Vaší osobní složky.

Jaké školení budete absolvovat? Záleží na tom, jakou roli budete zastávat, ale většinou jde o: První pomoc, požární ochranu, bezpečnost práce, školení pro řidiče, ochranu informací, ochranu osobních údajů, praní špinavých peněz.

BOZP a PO ve zkratce

 • zákon č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) kategorie první - není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
 • poplachová směrnice umístěná ve veřejných prostorech nebo kuchyňkách
 • vždy ohlásit kde, co hoří (ohlašovna požárů - 702 129 959)
 • na všech pobočkách máme manuální hlásiče požáru (červené rámečky)
 • v případě evakuace je přísný ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VÝTAHŮ
 • únikové cesty značeny
 • ujistěte se, že vždy víte, kde je shromažďovací místo v případě evakuace

Prostředky požární ochrany

 • Nouzové osvětlení
 • Hasící přístroj
 • Požární hydranty
 • Elektrická požární signalizace

První pomoc

 • ujistěte se, kde se nachází lékárničky

Hlášení mimořádných událostí

 • Zaměstnanci bezokladně ohlašují pracovní úraz svému nadřízenému
 • Zaměstnanci bezokladně ohlašují závady nebo podezření na závady svému nadřízenému

První den v nové práci

Už už jste skoro naší právoplatnou součástí! Co všechno zařídit a jak to bude první den probíhat?

Co s sebou?

 • OP, číslo účtu
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • zápočtový list z posledního zaměstnání
 • výpis z trestního rejstříku
 • pokud si budete uplatňovat slevu na dani za děti, tak také rodný list dítěte a buď potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že není sleva uplatňována jemu nebo rozsudek, že je dítě ve vaší péči.
 • pokud si budete uplatňovat slevu na studenta, tak potvrzení o studiu
 • posudek od závodního lékaře (formulář u nadřízeného/HR oddělení)

Benefity

Stravenky

3 Sick Days

Oslava výročí

Akce pro zaměstnance