Účtování o platbách na
platební bráně

Vypořádání transakcí a výpisy plateb

Vypořádání transakcí probíhá tak, že jednou denně posíláme hromadnou platbu na bankovní účet obchodníka. Hromadná platba zahrnuje částky hrazené plátci ponížené o poplatky.

Obchodník denně obdrží e-mail, který obsahuje rozpis transakcí ve třech formátech:

  • CSV soubor vhodný k automatickému zpracování v informačních systémech,
  • ABO formát vhodný k automatickému importu do účetních softwarů,
  • PDF soubor jako účetní doklad.

Všechny tyto soubory jsou k nalezení také v klientském portálu. 

Podívejte se také na ukázkové soubory a jejich popis.

Účtování o přijatých platbách

K dennímu výpisu transakcí je možné přistupovat podobně jako k bankovnímu výpisu, slouží k zaúčtování denních převodů na váš bankovní účet, párování faktur vystavených na koncové zákazníky s přijatou platbou a může sloužit pro zaúčtování poplatků. K zaúčtování poplatků může sloužit i měsíční výpis, který obsahuje měsíční přehled denních převodů na váš bankovní účet. Účtování o poplatcích z plateb má obdobný charakter jako účtování o bankovních poplatcích. Tyto poplatky jsou podle zákona č. 235/2004 Sb. o o dani z přidané hodnoty § 51 osvobozeny od DPH.

Párování plateb od zákazníků s fakturami

Pro párování transakcí a faktur se používá variabilní symbol. Je vhodné, aby byl shodný jak u vydané faktury v účetním systému, tak i u transakce na e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby. Účtovat budete pohledávku za platební bránou a snížení pohledávky zákazníka: MD 221.000 / D 311.xxx

Na denním výpisu o provedených transakcích naleznete i poplatky za jednotlivé transakce a případně měsíční poplatky. Tyto položky proúčtujete na účet č. 568 - Ostatní finanční náklady. Účtujete MD 568.xxx / D 221.000.

Import dat do účetního systému

Denní výpis o provedených transakcích je možné do účetního systému importovat obdobně jako běžné bankovní výpisy. Pro tento účel použijte soubor ve formátu ABO (přípona .gpc).

Ve vašem účetním systému si vytvořte nový “bankovní účet” určený pro účtování o platební bráně. Následně importujete denní výpisy ve formátu ABO (přípona .gpc) a pracujte s jednotlivými položkami obdobně jako s položkami ze standardního bankovního výpisu.

Pro usnadnění jsme pro vás připravili: