Reklamačný poriadok

Spoločnosť ComGate Payments, as, IČO: 279 24 505, so sídlom Gočárova třída 1754 / 48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel B., vložka 3755 (ďalej len spoločnosť) je poskytovateľom platobných služieb podľa zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku

1. Reklamáciu a sťažnosť je možné uplatniť

písomne ​​zaslaním na adresu:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b
500 02 Hradec Králové

prostredníctvom dátovej schránky: m44jq3v

2. Všeobecné informácie

Reklamáciou sa rozumie požiadavka Klienta alebo Užívateľa, aby Spoločnosť napravila, podľa názoru Klienta alebo Užívateľa, nesprávny postup Spoločnosti pri poskytovaní svojich služieb, najmä z oblasti platobného styku.

Sťažnosťou sa rozumie prejav nespokojnosti Klienta alebo Užívateľa s poskytnutou službou, s konaním zamestnanca Spoločnosti, s postupom vybavenia reklamácie, s obchodnými podmienkami a pod.

V prípade sťažnosti a reklamácie poskytovaných služieb sú tieto riešené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä potom zákonom č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník a zákonom o platobnom styku.

V prípade, že Klient alebo Užívateľ je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, uplatní sa na reklamácie príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa podľa uvedeného zákona a ďalej podľa ust. § 1810 a nasl. občianskeho zákonníka.

3. Náležitosti reklamácie a sťažností

Reklamácia alebo sťažnosť musí obsahovať: výstižné označenie predmetu reklamácie, identifikačné údaje Klienta alebo Užívateľa a jeho Klientske číslo alebo iný identifikátor v prípade Používateľa, ak mu bolo pridelené, kontaktnú adresu, prípadne telefonické alebo e-mailové spojenie pre upresňujúce otázky Spoločnosti, dojednania, že informácie uvedené v reklamácii sú úplné a pravdivé, podpis Klienta alebo Užívateľa. V prípade, kedy je reklamácia uplatnená diaľkovým prístupom (dátovú schránkou), môže byť podpis nahradený elektronickým podpisom podľa osobitných právnych predpisov alebo vyhlásením Klienta alebo Užívateľa o pravosti poskytnutých informácií.

Reklamáciu alebo sťažnosť treba doložiť dokladom, ktorý jednoznačne identifikuje reklamovaný úkon, službu alebo transakciu (napr. Výpis z účtu, kópie príkazu k prevodu, účtenka k príslušnej transakcii, doklad o hotovostnej operácii pod.) A potvrdzujúcu oprávnenosť reklamácie. Spoločnosť je oprávnená požadovať predloženie ďalších dokladov a poskytnutie ďalších informácií.

Ak Klient alebo Užívateľ tvrdí, že neautorizoval vykonanú platobnú transakciu platobné služby alebo že táto bola vykonaná nesprávne, je Spoločnosť povinná doložiť, že bol dodržaný postup, ktorý umožňuje overiť, že bol daný platobný príkaz, že táto platobná transakcia bola správne zaznamenaná, zaúčtovaná, a že nebola ovplyvnená technickou poruchou alebo inou závadou.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania transakcie.

4. Vybavenie reklamácie alebo sťažnosti

Vybavovanie reklamácií a sťažností týkajúcich sa poskytovania platobných služieb sa riadi ustanovením zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku, v znení neskorších predpisov. Vybavovanie ostatných reklamácií a sťažností sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Sťažnosti a reklamácie sú spracované v čo najkratšej možnej dobe. Spoločnosť odpovedá na prijaté sťažnosti do 15 pracovných dní po dni ich prijatia.

Do lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorej Klient alebo Užívateľ dopĺňa informácie požadované Spoločnosťou.

Pokiaľ spoločnosti bráni prekážka nezávislá na jej vôli odpovedať na reklamáciu, odpovie Spoločnosť najneskôr do 35 pracovných dní po obdržaní reklamácie.

Ak Klient alebo Užívateľ nie je s vybavením reklamácie spokojný, môže sa obrátiť na vedenie Spoločnosti. Ďalej sa v prípade nespokojnosti so službami alebo reakcie Spoločnosti môžu Klienti alebo Používatelia obracať na príslušné orgány štátnej správy a dozoru.

Spory vzniknuté v rámci reklamačného konania alebo pri riešení sťažnosti môžu byť riešené príslušným súdom alebo finančným arbitrom SR, a to v súlade so zákonom č. 229/2002 Zb. o finančnom arbitrovi, v znení neskorších predpisov, ak spor vyplýva z poskytovania platobných služieb, ak je inak k rozhodnutiu tohto sporu daná právomoc českého súdu. Ani v týchto prípadoch však nie je dotknuté právo Klienta alebo Užívateľa obrátiť sa na súd.

V Prahe dňa 1. septembra 2020.