Pravidlá proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti (AML)

1. Úvodné ustanovenia

V Českej republike je oblasť prania špinavých peňazí legislatívne upravená zákonom č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, v platnom znení (ďalej iba „zákon“) a ďalej zákonom č. 69/2006 Zb. o vykonávaní medzinárodných sankcií a vyhláškou č. 67/2018 Zb., O niektorých požiadavkách na systém vnútorných zásad, postupov a kontrolných opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Povereným orgánom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v ČR je potom Finančný analytický úrad ministerstva financií (ďalej iba FAÚ MF), ktorého hlavnou úlohou je preverovanie oznámení podozrivých obchodov obdržaných od povinných osôb na základe oznamovacej povinnosti.

Ako Finančnej inštitúcii s povolením na výkon činnosti platobnej inštitúcie nám z týchto právnych noriem plynie rad povinností, ktorý premietame do procesu zriaďovania a prevádzky platobných brán našich Klientov. Medzi tieto povinnosti patrí najmä vykonávanie identifikácie Klientov pred začiatkom zmluvného vzťahu a pravidelných kontrol Klientov v priebehu zmluvného vzťahu.

2. Ako identifikujeme

Identifikáciu vykonávame jednou z vyššie uvedených metód:
a) osobne overením z preukazu totožnosti štatutárnych alebo splnomocnených zástupcov Klienta
b) na diaľku za podmienky zaslanie scanu preukazu totožnosti a jedného podporného dokladu, doloženie výpisu alebo zmluvy o vedení bankového účtu na meno klienta a uskutočnením prvej platby prostredníctvom tohto účtu tzv. prevzatí identifikácia podľa § 11 zákona. V niektorých prípadoch, najmä pri vyšších objemoch realizovaných platieb, môže dôjsť na požiadavku ďalšieho overenia spôsobom podľa bodu a).

3. Ako zamedzujeme hrozbám

Peňažné prostriedky posielame výhradne na bankový účet Klienta evidovaný v registri bankových účtov Ministerstva financií ČR.

Osobu Klienta, štatutárne orgány Klienta a osoby s rozhodujúcim vplyvom kontrolujeme pravidelne v databáze World Check.

Priebežne vyhodnocujeme potenciálne podozrivé transakcie na základe monitoringu proti vopred nadefinovaným kritériám správania a transakčným limitom. Monitoring je vykonávaný analytikom útvaru AML pomocou monitorovacieho systému Monitoring Podozrivých Aktivít (MPA). Transakcie vyhodnotené analytikom útvaru AML ako podozrivé sú eskalované na AMLO útvar na konečné posúdenie.

FAÚ MF môže v prípade vyšetrovania vyžiadať informácie o obchodoch, ako aj o všetkých účastníkoch týchto obchodov. V takomto prípade mu poskytneme patričnú súčinnosť a bezodkladne zaistíme všetky požadované informácie a údaje, poprípade umožníme prístup k dokladom povereným zamestnancom FAÚ MF, a to v stanovenej lehote.

Pokiaľ vyhodnotíme transakciu ako podozrivú a súčasne hrozí nebezpečenstvo, že bezodkladným splnením príkazu klienta by mohlo byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie výnosu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu, máme povinnosť „zaistiť finančné prostriedky proti manipulácii“ a nahlásiť túto skutočnosť FAÚ MF v oznámení o podozrivom obchode (ďalej iba „OPO“) a odložiť spracovanie príkazu klienta o 24 hodín (časová lehota 24 hod. sa počíta od času prijatia OPO na FAÚ MF).

Príkaz klienta na podozrivú aktivitu musíme odložiť o 24 hodín tiež v prípade, kedy tak rozhodne FAÚ MF. Pokiaľ hrozí nebezpečenstvo, že bezodkladným splnením príkazu klienta by mohlo byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie výnosu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu, FAÚ MF rozhodne o odložení splnenia príkazu klienta alebo o zaistení majetku (ktorý je predmetom podozrivého obchodu) až na dobu 72 hodín. Našou povinnosťou je v tomto prípade predĺžiť zadržanie prostriedkov na túto dobu. Pokiaľ v tomto limite FAÚ MF podá trestné oznámenie, musíme vyčkať, ako počas troch dní od jeho podania rozhodne o zablokovaných prostriedkoch príslušný orgán činný v trestnom konaní.

Identifikačné údaje, ktorým sa stanoví povinnosť sprevádzať prevody peňažných prostriedkov informáciami o stranách obchodu, kópia dokladov predložených na identifikáciu, ak boli zaobstarané, údaj o tom, kto a kedy vykonal prvú identifikáciu klienta, a v prípade zastupovania originál alebo overenú kópiu plnej moci, bezpečne uschovávame najmenej počas desiatich rokov od ukončenia obchodného vzťahu s klientom lebo od uskutočnenia obchodu. Táto lehota začína bežať prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol uskutočnený posledný úkon obchodu.

Pravidelne kontrolujeme súlad medzi údajmi na webových stránkach klienta s údajmi v zmluve, najmä názov stránky a značku obchodu, osobu Klienta uvedenú na stránkach, sortiment tovaru alebo služieb a ďalšie skutočnosti.

Táto pravidlá AML sú platné od 1. 8. 2019.