Obchodné podmienky prevádzkovania platobnej brány

1. Úvodné ustanovenie

1.1 ComGate Payments, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), vydáva tieto Obchodné podmienky, ktoré stanovujú pravidlá obchodných vzťahov medzi ním a jeho Klientmi vo veciach zriadenia a prevádzky platobnej brány na akceptáciu platieb kartou a platobné tlačidlá bánk.

1.2 Obchodné podmienky prevádzkovania platobnej brány sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

2. Vymedzenie pojmov​

2.1 Klient je subjekt, s ktorým Prevádzkovateľ uzavrel Zmluvu o poskytovaní služieb platobnej brány alebo platobných terminálov, je predajcom tovaru či služieb Zákazníkom a zároveň je príjemcom platieb.

2.2 Prevádzkovateľ je spoločnosť ComGate Payments, a.s., ktorá poskytuje platobné služby a spracováva transakcie na základe licencie Českej národnej banky, Platobnej inštitúcie.

2.3 Acquirer je spracovateľ kartovej transakcie, ktorý je sprostredkovateľom vo vzťahu Prevádzkovateľa a kartových asociácií (BS PAYONE GmbH, ČSOB, a.s.)

2.4 Vydavateľ karty je banka alebo iná inštitúcia, ktorá je oprávnená vydávať platobné karty.

2.5 Držiteľ platobnej karty (Platca alebo tiež Zákazník) je spotrebiteľ nakupujúci tovar alebo služby.

2.6 Kartová asociácia, predovšetkým Visa, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB, je organizácia poskytujúca bankám oprávnenie na vydávanie platobných kariet a spracovanie kartových transakcií.

2.7 Online platba kartou je transakcia uskutočnená Zákazníkom v prospech Klienta na úhradu kupovaného tovaru alebo služieb pomocou platobnej karty v prostredí internetu.

2.8 Platobné tlačidlá bánk sú nástrojom na realizáciu medzibankového prevodu s okamžitým potvrdením o platbe.

2.9 POS Terminál je zariadenie, ktoré umožňuje predovšetkým úhradu tovaru či služieb platobnou kartou v mieste predaja.

2.10 One Click Payments (Opakované platby) je funkcionalita dostupná pri Online platbe kartou, ktorá umožňuje pravidelné platby z karty. Pri týchto platbách zadáva Klient do systému v požadovaných intervaloch príkaz na úhradu, čo umožňuje strhávať držiteľovi karty variabilné sumy v Klientom zvolenom období.

2.11 Rekurentné platby je funkcionalita dostupná pri Online platbe kartou, ktorá umožňuje pravidelné platby z karty. Pri týchto platbách zadáva Klient príkaz na úhradu iba s prvou platbou, na základe ktorej sa následne držiteľovi karty strháva rovnaká suma v pravidelných vopred stanovených časových intervaloch.

2.12 Predautorizácia je funkcionalita dostupná pri Online platbe kartou či pri POS Termináli, ktorá umožňuje po určitý čas rezervovať sumu na platobnej karte Platcu bez samotného strhnutia prostriedkov. Čas rezervácie sa odlišuje podľa Acquirera.

2.13 Chargeback je vrátenie peňažných prostriedkov strhnutých pri kartových transakciách späť Platcovi a je uskutočnený vždy, keď Platca popiera, že vydal pokyn na platbu kartou.

2.14 PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je medzinárodný štandard, ktorý stanovuje normy bezpečnosti spracovania a zberu kartových dát. Opis štandardu je dostupný na internetovej stránke www.pcistandard.cz. Originálne znenie dokumentov v anglickom jazyku je k dispozícii na https://www.pcisecuritystandards.org/.

2.15 AML (Anti-Money Laundering) je predpis, ktorý upravuje prevenciu legalizácie výnosov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí) a financovania terorizmu.

3. Zriadenie platobnej brány

​3.1 Zriadenie platobnej brány je podmienené uzavretím zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom.

3.2 Spusteniu prevádzky platobnej brány predchádza proces aktivácie, ktorý zahŕňa predovšetkým:

a) posúdenie súladu osoby Klienta a obchodnej činnosti Klienta s požiadavkami kartových asociácií,

b) posúdenie súladu údajov na internetovej prezentácii Klienta s požiadavkami kartových asociácií,

c) ohlásenie Klienta v kartových asociáciách,

d) technické prepojenie platobnej brány,

e) testovaciu prevádzku,

f) aktiváciu ostrej prevádzky platobnej brány.

3.3 V prípade, že Acquier označí Klienta za rizikového a jeho obchod neschváli, je Prevádzkovateľ oprávnený nespustiť Klientovi platbu kartou.

3.4 Klient je povinný na svojich webových stránkach jasne a jednoznačne uvádzať nasledujúce informácie:

a) úplné meno Klienta a adresu sídla, IČO, rovnako ako je uvedené v obchodnom registri, názov obchodného registra,

b) dodacie a reklamačné podmienky, prípadne pravidlá predautorizácií a následné platby,

c) všetky poplatky za služby Klienta vrátane úhrady za prepravu, balenie a dane,

d) v prípade, že Klient dodáva tovar do zahraničia, všetky možné cieľové destinácie a zvláštne dodacie podmienky a poplatky,

e) menu, v ktorej budú služby fakturované, a to najneskôr v okamihu potvrdenia objednávky,

f) kontakt na zákaznícky servis s kompletnou adresou,

g) politiku Klienta na použitie zákazníckych dát.

3.5 Klient je povinný:

a) vyjadrovať ceny iba v menách ohlásených Prevádzkovateľom,

b) v prípade Rekurentných platieb umožniť Zákazníkom jednoducho online ukončiť odber služby, a tým ukončiť i ďalšie úhrady,

c) v prípade skúšobnej prevádzky je Klient povinný informovať Poskytovateľa o tom, kedy sa končí skúšobné obdobie,

d) ponúkať na predaj tovar a služby, ktoré nie sú na zozname zakázaných oblastí. Zoznam zakázaných oblastí je uvedený na internetových stránkach Prevádzkovateľa.

3.6 V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených povinností je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite zastaviť prevádzku platobnej brány alebo platobného terminálu a ukončiť zmluvu s Klientom.

3.7 Klient sa zaväzuje trvalo zobrazovať na svojej internetovej prezentácii logá prijímaných platobných kariet. Logá je nutné prezentovať vždy vo forme poskytnutej Prevádzkovateľom. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa Klient zaväzuje bezodkladne odstrániť zo svojej internetovej prezentácie všetky vyššie uvedené údaje.

3.8 Klient je povinný sprístupniť Poskytovateľovi všetky sekcie webu, v ktorých je zobrazená platobná brána, pred spustením do ostrej prevádzky.

3.9 Klient nesmie ponúkať tovar alebo služby za zvýšené ceny či za menej priaznivých podmienok pre Platcov, ktorí platia platobnou kartou, ako pre Platcov platiacich v hotovosti alebo iným spôsobom. Klient nesmie účtovať dodatočné poplatky za prijatie platobnej karty. Právo Klienta ponúknuť Platcovi zľavu za použitie konkrétnej platobnej karty alebo inej autentizačnej metódy zostáva nedotknuté.

3.10 Klient sa zaväzuje najneskôr v deň účinnosti Zmluvy zoznámiť sa s pravidlami PCI DSS a zaväzuje sa ich dodržiavať. Klient je povinný vyplniť formulár SAQ a dodať ho Poskytovateľovi pred spustením ostrej prevádzky služby.

3.11 Pokiaľ Klient prevádzkuje podnikanie, ktoré podľa zákona vyžaduje špeciálne oprávnenie či licenciu, napríklad, ale nie iba lotérie, stávky, lekárne a pod., je Klient povinný doložiť Prevádzkovateľovi udelené platné oprávnenie.

3.12 V prípade, že Klient, obchodná činnosť Klienta alebo internetová prezentácia Klienta nie sú v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami, platobná brána nebude sprevádzkovaná. V prípade, ak by po sprevádzkovaní platobnej brány došlo na strane Klienta, jeho obchodnej činnosti alebo v internetovej prezentácii k zmenám, ktoré spôsobia rozpor s vyššie uvedenými požiadavkami, funkčnosť platobnej brány bude pozastavená.

4. Prevádzka platobnej brány

4.1 V súlade s Nariadením EÚ číslo 2015/751 ponúka Prevádzkovateľ Klientom účtovanie poplatkov v režime Interchange++ modelu (Interchange poplatok, Scheme poplatok a poplatok za Spracovanie) alebo v modeli kumulovaného poplatku.

4.2 Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže zmeniť spôsob účtovania z kumulovanej sadzby na Interchange++ kedykoľvek od začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca po oznámení Prevádzkovateľa.

4. 3 Vyúčtovanie za mesiac sa vykonáva v 15. deň nasledujúceho mesiaca. Vyúčtovanie obsahuje poplatky a provízie, na ktorých sa Klient a Prevádzkovateľ dohodli v Zmluve. Poplatky Prevádzkovateľa neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

4. 4 Klient je povinný v prípade reklamácie platby kartou vykonanej Platcom riešiť vždy jeho sťažnosť prostredníctvom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pripíše sumu na kartu Platcu v prípade, že transakcia bola spracovaná online. Ak bola transakcia spracovaná na POS termináli, je refundácia transakcie spracovaná Klientom na rovnakom POS termináli. Prevádzkovateľ odporúča Klientovi refundovať transakcie na kartu Platcu, ktorou bola vykonaná reklamovaná transakcia.

4.5 Pokiaľ má Acquier, kartová asociácia alebo Prevádzkovateľ podozrenie, že je niektorá z platieb Klienta podvodná alebo je predmetom reklamácie zo strany Platcu, Klient je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebné dokumenty k tejto platbe, predovšetkým, ale nie iba, fakturačnú a dodaciu adresu koncového platcu, doklad o doručení tovaru dopravcom.

4.6 Prevádzkovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas zadržať vyplácanie platieb za transakcie, pri ktorých je podozrenie z podvodu. O každom jednotlivom prípade zadržania výplaty je Prevádzkovateľ povinný Klienta informovať.

4.7 Pokiaľ je platba Klienta potvrdená ako podvodná a zo strany Acquiera prebehne Chargeback, je Klient povinný túto platbu vrátiť na účet Prevádzkovateľa. Pokiaľ tak Klient neurobí do 5 pracovných dní od doručenia výzvy, môže si Prevádzkovateľ znížiť sumu Chargebacku z prevádzaných finančných prostriedkov za uskutočnené transakcie.

4.8 Klient berie na vedomie, že pri transakcii či samotnom vykonaní Chargebacku môžu byť účtované poplatky.

4.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo znížiť prevádzané finančné prostriedky za uskutočnené transakcie o mesačné poplatky, a to takto: V prvých desiatich dňoch mesiaca odpočíta Prevádzkovateľ mesačný poplatok za predchádzajúci mesiac. Ak nie je možné umoriť v danom čase celkovú výšku poplatku, bude zostávajúca suma vystavená na úhradu počas fakturácie k 15. dňu v mesiaci. Prevádzkovateľ nebude vykonávať zníženie transakcií o mesačné poplatky, iba ak tak bude výslovne dohodnuté v Zmluve.

4.10 Klient je povinný upozorniť Prevádzkovateľa na prípadné nezrovnalosti a chyby vo vyúčtovaní a fakturácii bez zbytočného odkladu. Klient je povinný predložiť všetky reklamácie spojené s transakciami najneskôr do 20 kalendárnych dní po prijatí notifikácie o stave platby od Prevádzkovateľa.

4.11 V prípade, že Asociácia či Acquirer uloží Prevádzkovateľovi pokutu alebo Prevádzkovateľovi vznikne škoda v súvislosti s obchodnou činnosťou Klienta, je Klient povinný túto pokutu alebo škodu uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. Prevádzkovateľ je oprávnený vymáhať náhradu škody na súdu. V prípade, že Klient požadovanú sumu v stanovenej lehote neuhradí a nedohodne sa s Prevádzkovateľom inak, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý jednotlivý deň meškania s úhradou pokuty.

4.12 Pokiaľ Klient včas a riadne neuhradil svoje záväzky voči Prevádzkovateľovi, je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči Klientovi proti akýmkoľvek peňažným pohľadávkam Klienta voči Prevádzkovateľovi bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky splatné, alebo nie, a ďalej bez ohľadu na ich menu a právny vzťah, z ktorého vyplývajú. Započítanie je možné i proti nesplatnej pohľadávke.

4. 13 Pre prípad omeškania Klienta s úhradou svojich splatných záväzkov voči Prevádzkovateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy vzniká Prevádzkovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. 14 Klient berie na vedomie, že prístup k službe platobnej brány môže byť obmedzený alebo blokovaný Prevádzkovateľom na nevyhnutný čas. Dôvodom na obmedzenie používania systému môže byť predovšetkým, ale nie iba, žiadosť Banky, Acquirera či Kartových asociácií, a to pri porušení zákonných povinností, morálnych alebo bezpečnostných pravidiel zo strany Klienta. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plánované alebo náhodné výpadky či vypnutie systému zo strany bánk či Acquirera.

4. 1. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za prijaté a potvrdené dáta Prevádzkovateľom a nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté chybným spracovaním týchto dát na strane Klienta. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v implementácii na strane Klienta.

4. 16 Klient berie na vedomie, že je povinný s dostatočným predstihom (najmenej 30 dní) oznámiť Poskytovateľovi zmenu povahy webových stránok uvedených v Zmluve vrátane ponúkaných produktov a služieb a ďalších povinných náležitostí.

4. 17 Klient je povinný s dostatočným predstihom oznámiť Poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a prípadné ďalšie zmeny či skutočnosti, ktoré môžu myť vplyv na poskytovanie služieb a na schopnosť Klienta dodržať záväzky voči Prevádzkovateľovi, ako i zmeny Oprávnenej osoby. Klient je povinný Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu poskytnúť všetky skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na jeho právne postavenie (predovšetkým vstup do likvidácie, začatie insolvenčného konania, vyhlásenie konkurzu, zavedenie nútenej správy a podobne), predovšetkým však:

a) predaj alebo prenájom podniku alebo akákoľvek iná zmena vlastníctva,

b) zmena adresy či bankového účtu,

c) zmena právnej formy alebo názov firmy,

d) zmeny v produktoch alebo URL adresách,

e) zmena skutočného vlastníka.

4. 18 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené predovšetkým v dôsledku situácií a udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle Prevádzkovateľa a ktoré Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť, ako napríklad dôsledky pôsobenia vyššej moci a dôsledky konania tretích osôb (napríklad hackerský útok, podvodné konanie a podobne, čo sa považuje za vyššiu moc). Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenie prevádzky v dôsledku situácií uvedených v tomto ustanovení. Rozsah zodpovednosti Prevádzkovateľa je ďalej obmedzený zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Prevádzkovateľovi v rámci plnenia povinností podľa Zmluvy budú alebo môžu byť odovzdané osobné údaje Klienta, zamestnancov a poverených zástupcov Klienta alebo tretích osôb, predovšetkým Platcov alebo Zákazníkov. V tomto prípade bude Prevádzkovateľ postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane údajov, a od okamihu nadobudnutia účinnosti Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) bude postupovať v súlade i s týmto Nariadením. Prevádzkovateľ tak bude v pozícii Spracovateľa osobných údajov (ďalej len Spracovateľ) a Klient v pozícii Správcu osobných údajov (ďalej len Správca).

5.2 Spracovateľ zodpovedá za použitie osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedeného zákona a GDPR. Spracovateľ je povinný prijať technické opatrenia na zabránenie straty alebo zneužitia osobných údajov. Spracovateľ je povinný plniť povinnosti stanovené uvedeným zákonom a GDPR.

5.3 Na naplnenie povinností podľa GDPR je Spracovateľ predovšetkým povinný:

a) bude spracovávať tieto osobné údaje iba na účely poskytovania služieb, ako môže byť následne písomne dohodnuté stranami, pričom bude konať iba na základe doložených pokynov Správcu; za písomný pokyn Správcu sa považuje akýkoľvek pokyn vykonaný v rámci informačných systémov Prevádzkovateľa na poskytovanie platobných služieb,

b) nebude sám vykonávať kontrolu údajov, prevádzať ani mať v úmysle previesť tieto osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to Správca môže v dokumentovanej podobe výslovne žiadať,

c) nebude spracovávať, využívať ani používať osobné údaje na iný než požadovaný účel, ktorý je nevyhnutný a nutný na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy,

d) nebude spracovávať osobné údaje na svoje vlastné účely ani zahŕňať osobné údaje do akéhokoľvek produktu alebo služby ponúkané tretím osobám,

e) ohlásiť všetky prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov.

5.4 Spracovateľ bude pracovať s osobnými údajmi s cieľom plnenia povinností zo Zmluvy uzavretej medzi ním a Správcom. Účelom spracovania je poskytovanie platobných služieb v rozsahu uzavretej Zmluvy a ďalšie služby, ktoré vykonáva Spracovateľ pre Správcu na základe Zmluvy.

5.5 Správca odovzdáva alebo môže odovzdávať Spracovateľovi na spracovanie predovšetkým nasledujúce osobné údaje, prípadne Spracovateľ získa tieto osobné údaje priamo od subjektov údajov:

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia,

c) rodné číslo,

d) číslo účtu,

e) adresa,

f) e-mailová adresa,

g) IP adresa,

h) platobné údaje,

i) citlivé platobné údaje,

j) ďalšie osobné údaje nevyhnutné na plnenie povinností Spracovateľa ako Poskytovateľa platobných služieb.

5.6 Spracovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcov tretím osobám s cieľom plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy či právnych predpisov, predovšetkým však:

a) Acquierovi,

b) Vydavateľovi karty,

c) Kartovej asociácii,

d) Banke,

e) orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení zákonných povinností.

5.7 Spracovateľ je oprávnený zapojiť do zapracovania ďalšieho Spracovateľa a Správca s týmto v zmysle Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679/EÚ článku 28 ods. 2 vyslovuje všeobecný súhlas. Tento ďalší Spracovateľ je povinný dodržiavať povinnosti podľa tejto doložky v zhodnom rozsahu ako Spracovateľ.

5.8 Správca berie na vedomie, že na plnenie svojich povinností bude alebo môže byť Spracovateľ povinný odovzdať osobné údaje príjemcom a voči týmto príjemcom vystupovať v pozícii ďalšieho správcu.

5.9 Spracovateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o spracovaní osobných údajov.

5.10 Spracovateľ nebude odovzdávať osobné údaje na spracovanie mimo štátov Európskej únie.

5.11 Spracovateľ je povinný dodržiavať platný zákon o ochrane osobných údajov a GDPR a bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy vo vzťahu k osobným údajom takým spôsobom, aby Správca neporušil niektoré zo svojich povinností vyplývajúcich z platného zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

5.12 Spracovateľ poskytne Správcovi takú spoluprácu, pomoc a informácie, ktoré môže Správca primerane požadovať, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce z platného zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a bude spolupracovať a dodržiavať pokyny alebo rozhodnutia príslušného Úradu na ochranu osobných údajov a v každom prípade v takej lehote, ktorá by druhej strane umožnila splniť akúkoľvek lehotu stanovenú Úradom na ochranu osobných údajov.

5.13 Spracovateľ poskytne do 15 (pätnástich) kalendárnych dní po prijatí žiadosti Správcu písomný záznam o spracovaní osobných údajov Spracovateľom v mene Správcu.

5.14 Spracovateľ je povinný prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré bude voči nemu Správca oprávnene požadovať na základe žiadosti subjektu údajov o uplatnení práv vyplývajúcich z GDPR (predovšetkým právo na výmaz, právo na informácie, právo na prístup, právo byť zabudnutý, právo na opravu, právo na obmedzenie spracovania a ďalšie súvisiace práva subjektu údajov podľa GDPR). Spracovateľ je povinný prijať takéto opatrenie v lehotách podľa GDPR.

5.15 Spracovateľ má nárok na primeranú náhradu nákladov, ktoré mu môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s dodržiavaním pokynov Správcu na účely poskytovania služieb alebo s akoukoľvek jeho povinnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy alebo z platného zákona o ochrane osobných údajov.

5.16 Správca zodpovedá za to, že osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR.

5.17 Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci ich spolupráce môže nastať situácia, keď Prevádzkovateľ bude Správcom osobných údajov a Klient bude Spracovateľom osobných údajov. V tom prípade platí, že dohoda tohto odseku sa použije vice versa.

5.18 V prípade, že Správca menuje poverenca na ochranu osobných údajov v zmysle článku 37 a nasledujúcich GDPR, je Spracovateľ povinný poskytnúť poverencovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na plnenie jeho povinností.

5.19 V prípade, že sa Správca zaviaže dodržiavať kódexy správania sa vydané v zmysle článku 40 GDPR, bude o tejto skutočnosti informovať Spracovateľa, ktorý je povinný primeraným spôsobom tieto kódexy dodržiavať.

5.20 Spracovateľ menoval poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje a ďalšie informácie podľa informačnej povinnosti Spracovateľa v súlade s GDPR sú zverejnené na webových stránkach Spracovateľa.

5. 21 Klient dáva Prevádzkovateľovi súhlas na použitie svojho obchodného názvu a loga s cieľom marketingovej propagácie Prevádzkovateľa predovšetkým, ale nie iba, na prezentáciu loga Klienta na internetovej prezentácii Poskytovateľa.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 V nadväznosti na vývoj právneho prostredia, rozvoj technológií a s ohľadom na zmeny skladby produktového portfólia a zmeny obchodnej politiky Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ oprávnený zmeniť v súlade s ust. § 1752 ods. 2 NOZ tieto OP, Zmluvné podmienky, Sadzobníky poplatkov a ďalšie zmluvné dokumenty. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený navrhnúť Klientovi zmenu OP, Sadzobníkov poplatkov alebo iných zmluvných dokumentov najneskôr dva (2) mesiace pred dňom, keď má podľa návrhu zmena OP, Sadzobníkov poplatkov alebo iných zmluvných dokumentov nadobudnúť účinnosť. Klient a Prevádzkovateľ dohodujú nevyvrátiteľnú domnienku, že Klient návrh na zmenu OP alebo iných zmluvných dokumentov prijal, ak Prevádzkovateľ túto zmenu Klientovi navrhol vo vyššie uvedenom termíne, v návrhu ho informoval o jeho práve vypovedať zmluvu podľa nasledujúcej vety tohto bodu a o dôsledkoch neodmietnuť návrh v nižšie uvedenej lehote a Klient návrh na zmenu OP alebo iných zmluvných dokumentov pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny písomne neodmietol. Ak Klient návrh na zmenu OP alebo ďalších zmluvných dokumentov odmietol, má právo príslušnú Zmluvu do dňa účinnosti zmeny bezodplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. V prípade, že súčasne s uzavretím Zmluvy Prevádzkovateľ odovzdá Klientovi návrh na zmenu zmluvných dokumentov, ktoré nadobúdajú účinnosť v budúcnosti, platí, že odo dňa účinnosti tejto zmeny je táto zmena súčasťou predmetnej Zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu obchodného názvu produktu alebo služby, o ktorej je povinný informovať Klienta vhodným spôsobom a bez zbytočného odkladu. Zmena obchodného názvu produktu alebo služby nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy, preto takú zmenu zmluvné strany nepovažujú za zmenu Zmluvy o danom produkte alebo službe.

6.2 Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou niektorej zmluvnej strany s výpovednou lehotou dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Dohoda alebo výpoveď tejto Zmluvy musí byť písomná.

6.3 Obe strany sa zaväzujú, že pri plnení predmetu Zmluvy zaistia, aby nedošlo k porušeniu obchodného alebo bankového tajomstva, ochrany osobných údajov v zmysle ustanovenia zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

6.4 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým však zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Zmluvné strany si dohodujú pre prípad sporu všeobecný súd Prevádzkovateľa.

6.5 Klient vyhlasuje, že nie je v postavení spotrebiteľa v zmysle ust. § 419 NOZ a že na uzavretú zmluvu sa nevzťahujú právne predpisy určené na ochranu spotrebiteľa v zmysle ust. § 1810 a nasl. NOZ.

6. 6 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018 a môžete si ich stiahnuť tu.

Obchodné podmienky platné do 24. 5. 2018.