Reklamačný poriadok

Spoločnosť ComGate Payments, as, IČO: 279 24 505, so sídlom Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596 / 14a, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel B., vložka 17614 (ďalej len Spoločnosť) je poskytovateľom platobných služieb podľa zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku.


Reklamáciu a sťažnosť je možné uplatniť:

 • osobne na adrese sídla Spoločnosti
 • písomne ​​na adrese sídla Spoločnosti
 • prostredníctvom emailovej adresy: platby-reklamace@comgate.cz
 • prostredníctvom dátovej schránky: m44jq3v

1. Všeobecné informácie

 1. Reklamáciou rozumie požiadavka klienta, aby Spoločnosť napravila, podľa názoru klienta, nesprávny postup Spoločnosti pri poskytovaní svojich služieb, najmä z oblasti platobného styku.
 2. Sťažnosťou sa rozumie prejav nespokojnosti klienta s poskytnutou službou, s konaním zamestnanca Spoločnosti, s postupom vybavenia reklamácie, s obchodnými podmienkami a pod.
 3. V prípade sťažnosti a reklamácie poskytovaných služieb sú tieto riešené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä potom zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom o platobnom styku.
 4. V prípade, že klient je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, uplatní sa na reklamácie príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa podľa uvedeného zákona a ďalej podľa ust. § 1810 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6. Náležitosti reklamácie a sťažností

 1. Náležitosti reklamácie a sťažnosti
 2. Reklamácia

a) Reklamácia musí obsahovať:
a.výstižné označenie predmetu reklamácie,
b. identifikačné údaje klienta a jeho klientske číslo, ak mu bolo pridelené,
c. kontaktnú adresu, prípadne telefonické alebo emailové spojenie pre upresňujúce otázky Spoločnosti,
d. dojednania, že údaje uvedené v reklamácii sú úplné a pravdivé,
e. podpis klienta. V prípade, kedy je reklamácia uplatnená diaľkovým prístupom (elektronickou poštou, webovým formulárom, telefonicky) môže byť podpis nahradený elektronickým podpisom podľa osobitných právnych predpisov alebo vyhlásením klienta o pravosti poskytnutých informácií.
b) Reklamáciu je potrebné doložiť dokladom, ktorý jednoznačne identifikuje reklamovaný úkon, službu alebo transakciu (napr. výpis z účtu, kópie príkazu k prevodu, účtenka k príslušnej transakcii, doklad o hotovostné operácii pod.) a potvrdzujúcim oprávnenosť reklamácie. Spoločnosť je oprávnená požadovať predloženie ďalších dokladov a / alebo poskytnutie ďalších informácií.
c) Ak klient tvrdí, že neautorizoval vykonanú platobnú transakciu platobné služby alebo že táto bola vykonaná nesprávne, je Spoločnosť povinná doložiť, že bol dodržaný postup, ktorý umožňuje overiť, že bol daný platobný príkaz, že táto platobná transakcia bola správne zaznamenaná, zaúčtovaná, a že nebola ovplyvnená technickou poruchou alebo inou závadou.
d) reklamácia musia sa uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania transakcie.

9. Sťažnosť

a) sťažnosť musí obsahovať:
a. výstižné označenie predmetu sťažnosti,
b. identifikačné údaje klienta a jeho klientske číslo, ak mu bolo pridelené.

10. Vybavenie reklamácie a sťažnosti

 1. Reklamácia bude vybavená nasledujúcim postupom:
 2. Lehota na vybavenie reklamácie je najdlhšie do 15 pracovných dní od obdržania reklamácie Spoločnosťou.
 3. Ak bráni Spoločnosti prekážka nezávislá na jej vôli odpovedať na reklamáciu v čase podľa bodu a), oznámi Klientovi v čase podľa bodu a) prekážky, ktoré mu vo včasnej odpovede bráni, a odpovie najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie.
 4. na žiadosť Spoločnosť zašle klientovi odpoveď v listinnej podobe;
 5. Sťažnosť bude vybavená nasledujúcim postupom:
 6. Sťažnosti sú spracované v čo najkratšej možnej dobe. Spoločnosť odpovedá na prijaté sťažnosti do 15 pracovných dní od ich obdržania.
 7. Ak bráni Spoločnosti prekážka nezávislá na jej vôli odpovedať na sťažnosť v čase podľa bodu a), oznámi Klientovi v čase podľa bodu a) prekážky, ktoré mu vo včasnej odpovede bráni, a odpovie najneskôr do 35 pracovných dní od dátumu prijatia sťažnosti.
 8. Do lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorej klient dopĺňa informácie požadované Spoločnosťou.
 9. na žiadosť Spoločnosť zašle klientovi odpoveď v listinnej podobe;
 10. Vybavovanie ostatných reklamácií a sťažností sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

21. Riešenie sporov

 1. Ak klient nie je s vybavením reklamácie spokojný, môže sa obrátiť na vedenie Spoločnosti. Ďalej sa v prípade nespokojnosti so službami alebo reakcie Spoločnosti môžu klienti obracať na nižšie uvedené príslušné orgány.
 2. Spory vzniknuté v rámci reklamačného konania alebo pri riešení sťažnosti môžu byť riešené:
  1. príslušným súdom;
  2. finančným arbitrom SR, a to v súlade so zákonom č. 229/2002 Zb. o finančnom arbitrovi, v znení neskorších predpisov, ak spor vyplýva z poskytovania platobných služieb, ak je inak k rozhodnutiu tohto sporu daná právomoc slovenského súdu. Ani v týchto prípadoch však nie je dotknuté právo klienta obrátiť sa na súd.

Adresa Finančného arbitra je:
Finančné arbiter
SR Washingtonova 25
110 00 Praha 1
www.finarbitr.cz
Každý účastník znáša svoje trovy konania sám, s výnimkou nákladov tlmočenie, ktoré podľa zákona o finančnom arbitrovi nesie Spoločnosť. Riadenie sa nespoplatňuje;

Klient je oprávnený podať sťažnosť Českej národnej banke
Adresa Českej národnej banky:
Česká národná banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
www.cnb.cz

28. Záverečné ustanovenia

 1. Vybavovanie reklamácií a sťažností týkajúcich sa poskytovania platobných služieb sa riadi ustanovením zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku, v znení neskorších predpisov. Vybavovanie ostatných reklamácií a sťažností sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetových stránkach Spoločnosti platebnibrana.comgate.cz/cz/reklamacnirad a v sídle Spoločnosti. Reklamačný poriadok je účinný od 1. januára 2018.