Reklamačný poriadok

Spoločnosť ComGate Payments, a.s., IČ: 279 24 505, so sídlom Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, zapísaná v Obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel B., vložka 17614 (ďalej iba Spoločnosť) je poskytovateľom platobných služieb podľa zákona č. 370/2017 Zb., o platobnom styku

1. Reklamáciu a sťažnosť je možné uplatniť

 • písomne na adrese
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754/48b
  500 02 Hradec Králové
 • prostredníctvom dátovej schránky: m44jq3v

2. Všeobecné informácie

 • Reklamáciou sa chápe požiadavka klienta, aby Spoločnosť napravila, podľa názoru klienta, nesprávny postup Spoločnosti pri poskytovaní svojich služieb, najmä z oblasti platobného styku.
 • Sťažnosťou sa chápe prejav nespokojnosti klienta s poskytnutou službou, s konaním zamestnanca Spoločnosti, s postupom vybavenia reklamácie, s obchodnými podmienkami a pod.
 • V prípade sťažnosti a reklamácie poskytovaných služieb sú tieto riešené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä potom zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník a zákonom o platobnom styku.
 • V prípade, že klient je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, uplatnia sa na reklamáciu príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa podľa uvedeného zákona a ďalej podľa ust. § 1810 a nasl. občianskeho zákonníka.

3. Náležitosti reklamácie a sťažností

 • Reklamácia alebo sťažnosť musí obsahovať: výstižné označenie predmetu reklamácie, identifikačné údaje klienta a jeho klientske číslo, pokiaľ mu bolo pridelené, kontaktnú adresu, poprípade telefonické alebo e-mailové spojenie pre upresňujúce otázky Spoločnosti, dojednanie, že údaje uvedené v reklamácii sú úplné a pravdivé, podpis klienta. V prípade, kedy je reklamácia uplatnená diaľkovým prístupom (elektronickou poštou, webovým formulárom, telefonicky), môže byť podpis nahradený elektronickým podpisom podľa zvláštnych právnych predpisov alebo prehlásením klienta o pravosti poskytnutých informácií.
 • K reklamácii alebo sťažnosti je potrebné doložiť doklad, ktorý jednoznačne identifikuje reklamovaný úkon, službu alebo transakciu (napr. výpis z účtu, kópia príkazu na prevod, účtenka k príslušnej transakcii, doklad o hotovostnej operácii a pod.) a dokladuje oprávnenosť reklamácie. Spoločnosť je oprávnená požadovať predloženie ďalších dokladov a/alebo poskytnutie ďalších informácií.
 • Pokiaľ klient tvrdí, že neautorizoval vykonanú platobnú transakciu platobnej služby alebo že táto bola vykonaná nesprávne, je Spoločnosť povinná dokladovať, že bol dodržaný postup, ktorý umožňuje overiť, že bol daný platobný príkaz, že táto platobná transakcia bola správne zaznamenaná, zaúčtovaná a že nebola ovplyvnená technickou poruchou alebo inou chybou.
 • Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania transakcie.

4. Vybavenie reklamácie alebo sťažnosti

 • Vybavovanie reklamácií a sťažností týkajúcich sa poskytovania platobných služieb sa riadi ustanovením zákona č. 370/2017 Zb. o platobnom styku, v znení neskorších predpisov. Vybavovanie ostatných reklamácií a sťažností sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Sťažnosti a reklamácie sú spracované v čo najkratšom možnom čase. Spoločnosť odpovedá na prijaté sťažnosti do 15 pracovných dní od ich obdržania.
 • Do lehoty sa nezapočítava čas, počas ktorého klient dopĺňa informácie požadované Spoločnosťou.
 • Ak bráni Spoločnosti prekážka nezávislá od jej vôle odpovedať na reklamáciu, odpovie Spoločnosť najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie.
 • Pokiaľ klient nie je s vybavením reklamácie spokojný, môže sa obrátiť na vedenie Spoločnosti. Ďalej sa v prípade nespokojnosti so službami alebo reakciami Spoločnosti môžu klienti obracať na príslušné orgány štátnej správy a dozoru.
 • Spory vzniknuté v rámci reklamačného konania alebo pri riešení sťažnosti môžu byť riešené príslušným súdom alebo finančným arbitrom ČR, a to v súlade so zákonom č. 229/2002 Zb. o finančnom arbitrovi, v znení neskorších predpisov, pokiaľ spor vyplýva z poskytovania platobných služieb, pokiaľ je inak na rozhodnutie tohto sporu daná právomoc českého súdu. Ani v týchto prípadoch však nie je dotknuté právo klienta obrátiť sa na súd.

V Prahe, dňa 1. septembra 2020.