Smlouva o platebních službách

Smluvní strany

Klient:         

Sídlem:         

IČ:         

DIČ:         

Poskytovatel:         

ComGate Payments, a.s.

Sídlem:         

Gočárova třída 1754/48b,
500 02 Hradec Králové

IČ: 27924505         

DIČ: CZ27924505         

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou platební služby Poskytovatele, to je služby vymezené zákonem 370/2017 Sb. o platebním styku § 3. Jedná se zejména o služby Platební brány pro platby v prostředí internetu, službu platby prostřednictvím Platebních terminálů, dále pak vybrané další platební, peněžní nebo úvěrové služby. Konkrétní vymezení poskytovaných služeb je obsahem příloh této smlouvy.

Odměna Poskytovatele

Odměna Poskytovatele je předmětem Sazebníku odměn, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Závěrečná ujednání

Ujednání uvedená ve Smlouvě jsou nadřazena ujednáním v přílohách smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozdílů ve Smlouvě a jejích přílohách, budou se řídit zněním Smlouvy.

Pro uzavření i změnu této smlouvy je přípustná i elektronická forma. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Tato Smlouva nahrazuje veškerá případná předešlá smluvní ujednání mezi Klientem a Poskytovatelem, která zanikají k okamžiku platnosti této smlouvy. Tato smlouva přebírá z předešlé Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem údaje o identifikaci Klienta, osob jednajících jménem Klienta a specifikaci obchodních míst Klienta.

V Hradci Králové dne

Klient                                                                                                                                         Poskytovatel

Přílohy

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy v aktuálním znění. Seznam příloh:

  1. Obchodní podmínky
  2. Sazebník platební brány
  3. Sazebník platebních terminálů

Obchodní podmínky a sazebníky jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele www.comgate.cz

Vzor smlouvy ke stažení ve formátu PDF