Câu hỏi về thanh toán của bạn

Bạn có thể gửi đơn điền về câu hỏi liên quan tới thanh toán của bạn trên cổng thanh toán của Comgate. Để xác nhận chính xác về thanh toán bạn cũng cần phải điền địa chỉ của cửa hàng trực tuyến nơi mà bạn thực hiện mua hàng và sau đó là ID của giao dịch thanh toán.

Bạn có thể tìm thấy ID của giao dịch thanh toán trong e-mail mà chúng tôi gửi cho bạn như thông tin về thanh toán. E-mail được gửi từ địa chỉ payments@comgate.cz.